Vedtægter

Vedtægter
FOR FORENINGEN - LINDELSE SOGNEGÅRD
 

§ 1 NAVN OG FORMÅL

Stk. 1. Foreningens navn er Lindelse Sognegård.

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Langeland Kommune.

Stk. 3. Det er foreningens formål at eje og drive Lindelse Sognegård som lokalt forsamlingshus
og værested for de lokale foreninger.

Stk. 4. Foreningen er almennyttig og alle indtægter/overskud ved drift af Lindelse Sognegård
skal anvendes til almennyttige formål.

 

§ 2 MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner over 18 år, der indbetaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

 

§ 3 ØKONOMI

Stk. 1. Foreningens drift finansieres ved medlemskontingent, udlejning af Lindelse Sognegård samt Langeland Kommunes leje af lokaler i henhold til den forpligtigelse kommunen har til at stille lokaler til rådighed for ungdoms-og foreningsarbejdet i det tidligere Lindelse Sogn.

Stk. 2. Overskud ved drift af Lindelse Sognegård går fuldt ud til at opfylde foreningens almennyttige formål for foreningens medlemmer og foreningsaktiviteter i lokalområdet.

 

§ 4 GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel i den lokale presse.

1.    Valg af dirigent
2.    Valg af stemmetællere
3.    Bestyrelsens beretning
4.    Godkendelse af det reviderede regnskab samt budgettet for det kommende år.
5.    Fastsættelse af kontingent
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7.    Indkomne forslag
8.    Eventuelt

Stk. 2. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før mødet. Bestyrelsen fremsender eventuelle forslag til medlemmerne senest 8 dage før mødet. 


Stk. 3. Hvert medlem har èn stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 2/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 5. Bortset fra bestemmelserne i paragraf 10 og paragraf 11 træffes beslutningerne på generalforsamlingen ved et almindeligt flertal.

Stk. 6. Skriftlig afstemning skal gennemføres, når blot et af medlemmerne ønsker det.

Stk. 7. Der føres protokol over det, der vedtages på generalforsamlingen.

Stk. 8. Protokollen underskrives af dirigenten.

 

§ 5 BESTYRELSEN

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På det stiftende møde i 2014 vælges 4 medlemmer for 2 år, mens 3 medlemmer vælges for 1 år.

Stk. 3. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsens konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 5. Foreningens regnskab revideres uden udgift for foreningen af Langeland Kommunes revision.

 

§ 6 BESTYRELSENS OPGAVER

Stk. 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Lindelse Sognegård og er over for generalforsamlingen ansvarlig for foreningens økonomi.

Stk. 2. Bestyrelsen kan indgå aftale med en person uden for bestyrelsen til at varetage opgaver i forbindelse med den daglige drift af Lindelse Sognegård.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af driftsregnskab og status.

 

§ 7 BESTYRELSESMØDER

Stk. 1. Bestyrelsen holder møder, når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, hvoraf den ene skal være formand. Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt er gældende for bestyrelsens medlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage honorar af foreningens midler.

 

§ 8 REGNSKAB

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet inden generalforsamlingen.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 9 TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen.

 

§ 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer forudsætter, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for ændringerne på en ordinær generalforsamling, eller at der efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med mindst 14 dages varsel opnås almindeligt flertal blandt de fremmødte.

 

§ 11 NEDLÆGGELSE AF FORENINGEN

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen træffes på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådan et flertal ikke, kan beslutningen om nedlæggelse træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes minimum 14 dage efter den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling træffes beslutningen ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Nedlægges foreningen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført.

Stk. 3. Eventuelle overskydende midler skal fuldt ud anvendes til støtte for foreningens almennyttige formål eller til støtte for andre foreningsaktiviteter i lokalområdet efter indstilling fra den siddende bestyrelse og endelig godkendelse af Langeland Kommunalbestyrelse.


Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. april 2014
Kurt Habekost - Dirigent

Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling 19. juli 2021
Michael Schou-Hansen – Dirigent