Bestyrelsesmøder

Referat bestyrelsesmøde den 29-05-2024.
Mødte. Willy Edvardsen, Søren Hansen, Ole Sørensen, Helle Larsen, Inger Johansen og Birger Hansen. Anne-Marie Thomsen var forhindret


1.
Nyt fra formanden.
Willy orienterede om at der var varslet brandsyn.
Christian Faber-Rod har fået genoptaget vandløbs sagen, så vi håbede på at der kommer en fornuftig løsning på sagen.
2.
Økonomi ved kassereren.
Søren kunne glæde sig over, at der havde været et mindre forbrug af fyringsolie, og at kassebeholdningen var på et fornuftigt niveau i øjeblikket.
3.
Varmepumpe finansiering.
Der arbejdes i øjeblikket på at udskifte det gamle oliefyr med Luft til vand varmepumper, for at dette kan blive aktuelt vil vi søge nogle fonde, for at opnå tilskud til dette.
Vi har indhentet tilbud fra to lokale firmaer, niveauet ligger i omegnen af 350.000,00 kr.
Vi har budgetteret med, at foreningen selv finansiere med 20 % af prisen, der vil i den nær fremtid blive udarbejdet ansøgninger.
4.
Medlemskort opkrævning.
Søren oplyste at omkring 50 % af medlemmer allerede havde betalt for medlemskab, og at der stadig kommer flere ind, vi ville nu gå i gang med at kontakte de medlemmer hvor vi ikke har deres, mailadresse eller mobilnummer, og dem som vi har sendt opfordringer til at betale kontingent via mail eller SMS, og ikke hørt fra.
Søren omdelte medlemslister med ruter, hvor det fremgår hvem hver især skulle kontakte.
Det blev vedtaget at medlemskab følger regnskabsperioden fra 1. januar til 31. december.
På hver generalforsamling fastsættes kontingentet for det efter følgende år.
Medlemmer der har betalt for indeværende år, har stemmeret til den kommende generalforsamling det følgende år.
5.
Udlejning herunder rengøringsplan v. Helle.
Helle oplyste at hun havde oprettet en ny e-mailadresse, hvor hun kunne kontaktes på, eller andre der måtte afløse i perioder. Adressen er udlejninglindelsesognegaard@gmail.com, som også findes på
foreningens hjemmeside. Der blev orienteret vedrørende nøgleskab.
Fordeling af arbejdsopgaver vedrørende rengøringsplan blev fastlagt.
6.
Plan for fællesspisning resten af året.
Ole oplyste at Sogneforeningen afholdte andespisning i Sognegården den 25. oktober.
Næste fællesspisning i Foreningen Lindelse Sognegård bliver fredag den 13. september.
Julespisningen er der endnu ikke fastsat nogen dato til, men vi arbejder på at melde det ud, så snart vi har planlægningen på plads.
Der arbejdes med interne eller eksterne leverandører, eller en kombination af begge i forbindelse med spisningerne. Der var stor tilfredshed med maden fra Lindelse kro, til det netop afholdte jubilæum.
7.
Næste møde.
Torsdag den 15. august kl. 19.00 Willy tager kage med.


Referent
Birger H. Hansen

Referat bestyrelsesmøde den 17-04-2024.


Mødte. Willy Edvardsen, Søren Hansen, Ole Sørensen, Helle Larsen, og Birger Hansen.
Forhindrede var: Inger Johansen og suppleant Anne-Marie Thomsen.
Derudover var Lene Hansen blevet bedt om, at mødt op for at overdrage materialer vedrørende udlejning.


1.konstituering af bestyrelsen.
Formand: Willy Edvardsen
Næstformand: Ole Sørensen
Kasserer: Søren Hansen
Sekretær: Birger H. Hansen
Bestyrelsesmedlem: Inger Johansen
Bestyrelsesmedlem. Helle Aa. Larsen.


2.Nyt siden sidst.
Willy orienterede om hvor langt vi var fremme for at indhente et tilbud på installation af luft til vand varmepumpe, vi afventede en tilbagemelding på disse tilbud.
Vi havde fået lavet el-eftersyn, samt et par andre småting der var blevet repareret.
Vedrørende booking af lokaler til lokale foreninger, fortsætte vi som tidligere med, at foreninger der bookede lokaler, til afholdelse af arrangementer på en fast dato, og ikke ville vige for andre lejere skal der fortsat betales leje af lokalerne, ellers står lokalerne til rådighed for de lokale foreninger.


3. Status ved kassereren.
Søren oplyste at vi lige havde fået fyldt olie på tanken, og at der selvfølgelig kom løbende udgifter til renovation, el m.m. men at kassebeholdningen var på et fornuftigt niveau.


4. Fastsættelse af dato for ekstraordinær generalforsamling
Det blev vedtaget at afholde den Ekstraordinære Generalforsamling den 15. maj kl. 19.00 i Sognegården Helle ville komme med kage til kaffen.
Birger skulle indrykke en annonce i uge 17.
På mødet skulle vi også forsøge, at få endnu et nyt medlem til bestyrelsen.


5. 10-års jubilæums afvikling
Afholdelse af jubilæums arrangement bliver fredag den 3. maj kl. 18.00 i Sognegården, der var bestilt mad
fra Lindelse Kro, Tun mousse, Gammeldags Oksesteg, samt islagkage, kaffe og tee m. småkager.
Prisen bliver 200.00 kr. pr. kuvert. Vi har bestilt Helle Lynge til at underholde. Så vi håbede på en rigtig god
tilslutning og en rigtig hyggelig fest. Der vil blive trykt en folder med fællessange til bordet.
Bestyrelsen og suppleant skulle mødes kl. 14.30 på dagen.
Birger ville udsende indbydelser ud til alle dem hvor vi har e-mail adresse eller mobil sms-nummer på, i
løbet af di næste dage, der vil blive omdelt en indbydelse, til øvrige medlemmer i

lokalområdet.


6. Salg af medlemskort hvordan.
I år vil vi udsende opkrævning til alle medlemmer, som vi har e-mail eller sms-adresser på, øvrige vil få besøg af et bestyrelsesmedlem, medlemmer som ikke har reageret på den elektroniske henvendelse vil også blive besøgt efter den 1. juni.
Vi håber at så mange som muligt vil benytte sig af denne mulighed, da det er et meget stort arbejde for os som frivillig at kontakte alle, men vi skulle ikke gerne miste medlemmer, så kontingentet bliver fastholdt på beskedne 50 kr. pr. medlem.


7. Udlejning rengøring og overdragelse.
Under dette punkt kom Lene på banen og fortalte om det praktiske vedrørende arbejdet med udlejningen som hun havde stået for, arbejdet blev overdraget til Helle, som ville bruge lidt tid til at sætte sig ind i proceduren, i samarbejde med Birger vedrørende, den elektroniske del, herunder udsendelse af bekræftelser på mail, opdater hjemmeside kalenderen med udlejning m.m.


8. Fællesspisning hen over sommeren.
Det er selvfølgelig noget vi ville tage op, men indtil videre ville vi koncentrere os om det forestående jubilæum, og få det godt afviklet.


9. Næste møde:
Næste møde onsdag den 29. maj kl. 19.00. Ole vil tage brød med.


10. Eventuelt.
Ingen kommentarer ud over det der løbende havde været drøfter ud over dagsordenen.


Referat: Birger H. Hansen

Bestyrelsesmøde den 6. marts 2024
Alle var mødt.


1. Meddelelse ved formanden.
Tilfredshed med forløbet af vor afholdte fællesspisning, der var mødt ca. 80
deltager til en vellykket suppespisning.
Havde kontaktet forsikringsselskabet med henblik på om vi havde en
arbejdsskadeforsikring, og dette var blevet bekræftet.
Birger orienterede fra et arrangement i kommunen, hvor direktøren for Nordea
fonden orienterede om de muligheder man havde for at søge fonden, det var
oplagt for os at søge om tilskud til udskiftning af gammelt oliefyr til Luft til
vand varmepumpe.
Det blev besluttet at Willy ville indhente tilbud på en sådan udskiftning, så vi
kunde sende en fond ansøgning.


2. Regnskab/ kassereren.
Søren oplyste at regnskabet var revideret og godkendt, og det viste et pænt
resultat.
Suppespisning havde også givet et pænt overskud, der manglede endnu nogle
bilag inden den endelige opgørelse.


3. Generalforsamling den 8 april 2024.
Valgene på generalforsamlingen blev gennemgået. Forslag til nyvalgte blev
drøftet, da der var to der ikke ønskede genvalg, på grund af anden aktivitet og
mulighed for dette. Forslag til Dirigent og Referent ville blive forespurgt.
Annonce i Øboen den 13. marts, samt udsendelse af mail og SMS til
medlemmer, arrangeres af Birger.


4. Gennemgang af vedtægter.
Vi drøftede en tilpasning af vedtægterne vedrørende, indkalde til den årlige
generalforsamling, og beslutte at komme med forslag til ændringer i §4 punkt
1. og punkt 2.


5. Status på udlejninger og rengøring v/ Lene.
Der er en pæn udlejning i marts måned. Rengøringsplanen blev gennemgået
og delvis tilrettelagt.


6. Fællesspisning.
Det blev drøftet nye muligheder for den fremtidige mulighed for afholdelse af
fællesspisninger, Hanne kunne på grund af travlhed, ikke love at hjælpe med
madlavningen, men fællesspisninger ville stadig blive noget vi fremover ville
arrangere under en eller anden form, mulighederne ville blive undersøgt, og
arbejdet videre på, dato er ikke fastsat endnu.


7. 10-års jubilæum.
Da vi i år kan fejre stiftelse af Foreningen 10-års jubilæum, skal dette fejres,
dato er ikke endelig fastlagt, da nogle omstændigheder i forbindelse hermed,
først skal afklares, dette arbejde vil blive iværksat.


8.Næste møde.
Næste møde bliver onsdag den 17. april.
Søren tager brød med.
Referat: Birger H. Hansen.
Bestyrelsesmøde den 22-01-2024.
Der var afbud fra Helle Larsen


1. Nyt fra formanden, og andre

Formanden havde fået en forespørgsel fra Banko foreningen om de måtte opsætte
to flad skærme ved scenen, dette var blevet godkendt, man ville tage dem ned når
de ikke var i brug.
Badmintonklubben havde oplyst at de muligvis startede badminton i nær fremtid.
De omtalte nødudgangsskilte var blevet monteret, de respektive steder i
Sognegården.
Birger orienterede kort om et møde med Expert, hvor de frem over varslede en
stigning, på det månedlige gebyr fra 200,00 kr. til 250,00 kr. grundet større
udgifter til One.Com, man ville dog undersøge om det ikke kunne gøres billigere,
gebyret blev dog uforandret indeværende år.


2. Orientering fra kassereren.
Man forventede et overskud for 2023, det der sprang i øjnene var, en væsentlig
stigning i udgifterne til forsikring, Villy ville undersøge betingelserne og se om vi
havde en arbejdsskadeforsikring for ansatte.


3. Fællesspisning, suppe m.m.
Det blev vedtaget at afholde den årlige suppespisning fredag den 16. februar,
kl.18.00 Hanne ville sammen med et par hjælpere være i køkkenet
Der vil blive sendt invitationer ud på mail og SMS, med senest tilmelding den,
12. februar, til en pris af 165,00 kr. pr. deltager.


4. Foreningens 10. års jubilæum.
Punktet blev udsat til næste møde.


5. Generalforsamling.
Generalforsamlingen blev fastsat til mandag den 8. april kl. 19.00
Hanne oplyste at hun ikke modtog genvalg, på grund af travlhed.
Ligeledes oplyste Lene at hun ikke modtog genvalg, hun ønske sig mere frihed til
andre aktiviteter.
Det blev besluttet at sende invitation på e-mail og SMS, og derudover en annonce i
Øboen, ifølge vedtægterne.


6. Udlejning/ rengøringsplan.
Lene gennemgik udlejninger, og planlagde datoer for rengøring.


7. Status /optælling.
Der var umiddelbar ikke behov for at lave en status opgørelse, men rengøringen 
af vanskelig tilgængelige steder, ville løbende blive gjort over nogle dage.


8. Næste møde.
Næste møde bliver onsdag den 6. marts kl. 19.00, Birger tager brød med.


9. Eventuelt.
Der var forslag om at læse vore vedtægter igennem, med henblik på om vi skulle
indstille generalforsamlingen, til nogle vedtægtsændringer, herunder fremtidige
annoncering, i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.


Mødet slut kl. 21.00.
Ref. Birger H. Hansen


Bestyrelsesmøde den 13. november 2023
Der var afbud fra Helle Larsen.1. Nyt fra formanden og eventuelt andre.

Formanden kunne oplyse at vi havde haft brandeftersyn, og der i den forbindelse var nogle ændringer, i forbindelse med fremtidige syn, og den føring af logbog var fremover frivillig men anbefales, der skulle opsættes skilte til oplysning af flugtveje i nogle lokaler, disse vil bliver indkøbt og monteret af Søren. Kaffemaskinen var blevet afkalket.
Lene foreslog at der bliver hængt en seddel op, med de fremtidige udlejninger, i
anretterværelset, så brugere af huset ikke kom i disse tidsrum, hvor lejere af huset
disponerede over lokalerne, det blev vedtaget, at Lene løbende ville opsætte sådanne
lister. Det blev bemærket at støvsuger mundstykket trængte til fornyelse, så dette ville blive undersøgt og eventuelt fornyet.


2. Økonomi:

Søren Hansen gav et indblik i foreningens økonomi, og foreslog at vi fik fyldt op med
Fyringsolie, da prisen var faldet og prisudviklingen var noget usikker.


3. Fællesspisning jul.

Hanne kunne oplyse at hun arbejdet ihærdigt med planlægningen af menuen, til
julearrangementet for medlemmerne.
Der var udsendt invitationer ud pr. mail og SMS til de medlemmer, som vi ikke havde
mailadresserne på, derudover havde Søren været rundt til medlemmer i nærområdet med indbydelser.
Vi arbejder løbende med, at få alle registeret med mail adresse eller mobilnummer, så vi af den vej kan komme ud til alle vore medlemmer, når vi har nyheder og arrangementer


4. Udlejning og rengøringsplan for den kommende tid.

Lene gennemgik udlejningen for den kommende periode, og arbejdet blev fordelt.
Hun kunne også oplyse at huset til dato havde været udlejet 44 døgn, og der var god gang i udlejninger i 2024


5. Eventuelt.

Villy oplyste at vi i 2024 kunne fejre 10. års jubilæum i foreningen, eventuelle
arrangementer i den forbindelse ville blive seriøst overvejet.


6. Næste møde:

Næste møde mandag den 22. januar 2024. kl. 19.00
Lene ville medbringe brød til kaffen.


Referat. Birger H. Hansen


Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2023


    Der var afbud fra Inger Johansen og Helle Larsen.


1. Nyt fra formanden:
    Formanden omtalte Fællesmødet, Vi samler enderne hvor repræsentanter fra
    Forsamlingshuse på Langeland var inviteret til orientering, om praktiske forhold                vedrørende aktiviteter og arrangementer i Forsamlingshusene, der blev ligeledes                orienteret om de muligheder vi havde, ved brug de tilbud som stilles til rådighed

    fra foreningen og fra Kommunen.   Der blev udtrykt tilfredshed med forløbet af dette        møde, og dette vil blive gennemført hvert andet år, næste gang bliver det i

    Longelse Beboerhus      

    Arrangementet Lys i mørket den. 4. november blev omtalt
    Vedrørende den henvendelse som Sognegården havde fået, om eventuel interesse i at
    medvirke ved Grundlovsfesten, kunne formanden orienter om, at det havde vi ingen          planer om, og at der var opstået tvivl om, at den ville blive gennemført.Vi skulle også        have foretaget det årlige brandeftersyn, og i den forbindelse have fokus på flugtveje

    og afmærkning af disse.


2. Økonomi:
    Søren kunne oplyse at der var vi havde 378 medlemmer, og at kassebeholdningen              var tilfredsstillende, taget i betragtning at der ville komme nogle opkrævninger på

    el, vand, skat og renovation og lidt senere fyringsolie. Nordea havde hævet gebyret            for foreninger. Der skulle også indkøbes papirvarer.


3. Mortensand:
    Sogneforeningen ville arrangere Mortens and den 27. oktober, og i den forbindelse            havde man inviteret os til at deltage, pris pr. deltager 175.00 kr.


4. Udlejning og rengøringsplan for den kommende tid.
    Lene fremlagde plan for de kommende arrangementer, og påbegyndte fordelingen af
    opgaverne, som hun så senere ville afstemme med de frivillige.
    Fællesspisningen i Sognegården den 29. november blev indledningsvis drøftet,                  prisen blev foreslået til 160,00 kr. pr. deltager.


5. Næste møde:
    Næste møde bliver mandag den 13. november kl. 19.00, Hanne ville bage en kage.


    Referat. Birger H. Hansen

Bestyrelsesmøde onsdag, d. 16. august 2023

        Alle mødte, Birger var forhindret.

 

  1. Formanden orienterer: Samuel Egemose har bedt om taletid vedr. arrangement i anlægget i Lindelse d. 5. juni, men aflyser i dag.

         Bliver indkaldt til næste bestyrelsesmøde.

         Fonden Langelands elforsyning uddeler igen fondsmidler, så muligheden var at               søge penge til energiforbedringer.

 

     2. Kassereren: vi er nu 369 medlemmer.

         Olietanken skal fyldes inden fyringsperioden.

 

     3. Udlejning.rengøringsplan. Ny rengøringsplan sendes ud.

 

     4. Der er fællesspisning torsdag d. 24. august og der er god tilslutning.


     5. Der er følgende fællesspisninger resten af året:

 

        Andespisning fredag, d. 27. oktober 2023

        Juletamtam, onsdag, d. 29. november 2023


     6. Næste møde: torsdag, d. 12. oktober 2023 kl. 19.00, hvor sogneforeningen                   deltager.

         Ole tager kage med.

 

         Mødet sluttede kl. 21.00.

 

         Referat, Lene Hansen


Bestyrelsesmøde torsdag den 29. juni 2023.
Alle var mødt.


1. Nyt fra formanden
Foreningen havde fået en henvendelse fra Danske Forsamlingshuse vedrørende lovgivningen om Brandeftersyn og lovgivningen på dette område, der vil blive afholdt et online-møde tirsdag den 4. juli kl.19.00
Hvor bestyrelsesmedlemmerne kan deltage. Invitationen er modtaget af alle bestyrelsesmedlemmer.
Formanden kunne også oplyse at han havde fået suppleret kopperne køkkenet.
Den nylig indkøbte fryser har vist sig, at være for stor i forhold til hvor vi ønsker at placere den, så den vil vi udskifte med en mindre, vi fik mulighed at afsætte den gamle, til en fornuftig pris.
Der havde været en henvendelse fra en forening, angående utilfredshed med adgangsforhold nøgler m.m. dette blev diskuteret, det viste sig efter en drøftelse, at det burde ikke volde besværligheder, så Villy ville instruere vedkommende om en løsningsmodel.
Man arbejdede stadig på at få afkalket kaffemaskinen, det har åbenbart vist sig at volde lidt besvær.
Vedrørende vandløbssagen, kunne formanden oplyse, at Kristian løbende arbejde på sagen og at han havde haft en korrespondance med Ombudsmanden, og Kristian af åre forventede en afklaring på sagen.


2. Økonomi v. kassereren.
Kassereren oplyste at der havde været godt gang i salget af medlemskort, der var kommet 25 nye medlemmer til, men han manglede at lave en endelig opgørelse, og få opdateret medlemslisten med alle de mailadresser vi havde få ind.
Økonomien så for nuværende fornuftigt ud, man forventede at der var olie nok til året ud, herunder blev der en lille drøftelse af forholdene omkring vort varmeforbrug, det blev foreslået at undersøge muligheden for at udskifte den store varmebeholder i fyrrummet med en mindre, så vi ad den vej kunne spare på varmeregningen, da vi ikke havde et så stort forbrug af varmt vand og opvaskemaskinen erstattede varmvandsforbruget rigtig meget, samtidigt ville det frigive en masse plads i fyrrummet.
Formanden ville kontakte en håndværker for at undersøge mulighederne, størrelse og pris. Dette i forbindelse med udskiftning af nogle rør på toiletterne.


3. Udlejninger herunder rengøringsplan v. Lene.
Lene oplyste at der indtil nu havde været 38 udlejninger i 2023, og at der allerede var begyndt at komme nogle både i år 2024 og 2025.
Udlejningen blev gennemgået og rengøringsplanen vil blive opdateret. Et enkelte uafklaret spørgsmål blev omtalt i forbindelse med udlejning.


4. Fællesspisning for resten af året.
Datoen for fællesspisning bliver den 24. august, Hanne ville fastlægge en menu til 150,00 kr. pr. person.
Sogneforeningen andespisning den 27. oktober og vor julespisning forventes at blive omkring den 1. december.
Invitationer vil blive udarbejdet af Birger og udsendt pr. mail, sms, eller papir i uge 31.


5. Næste møde
Der vil blive afholdt et fællesmøde den 23. august.
Næste bestyrelsesmøde bliver den 16. august kl. 19,00
Inger vil tage kage med.


6. Eventuelt
Ingen kommentarer.
Mødet slut kl. 21,00
Referat, Birger H. Hansen

Bestyrelsesmøde den 26-04-2023
Alle var mødt med undtagelse af Inger Johansen, der var forhindret.


1. konstituering af bestyrelsen.
Formand Willy Edvardsen
Næstformand Lene Hansen
Kasserer Søren Hansen

Sekretær Birger H. Hansen


2. Nyt siden sidst.
Villy oplyste at der var udlevet nye nøgler til Pensionistforeningen, så de havde adgang til de lokaler der var relevant for foreningen, der var anskaffet nye lys dæmpere til salen. Den netop overstået generalforsamling blev omtalt, og der
blev udtrykket tilfredshed med afviklingen, de kommentarer der blev fremlagt på generalforsamlingen blev diskuteret og evalueret på. Der var opsat to nye lamper ved hoveddøren og på toilettet.


3. Status ved kassereren.
Søren Hansen kunne oplyse at der var en tilfredsstillende økonomi på tiden, og at der var fyringsolie i tanken, der kunne række til hen over sommeren, der var en skatteopgørelse til betaling på 1254,00 kr.


4. Fordeling og salg af medlemskort.
De nye medlemskort og medlemslisterne, med fordelingen af ruter til bestyrelsesmedlemmer blev udleveret, sammen med et visitkort hvor man opfodrede medlemmerne til at oplyse deres mailadresser til foreningen, så vi fremover kunne udsende indbydelser og nyheder ud til medlemmerne på mail. Lene ville få trykt en seddel til postkassen, som vi kunne aflevere hvis vi
ikke traf nogen hjemme. Opkrævningen forventes af være afsluttet den 16. juni 2023.


5. Udlejninger og rengøringsplan.
Lene kunne oplyse at der var kommet godt gang i udlejningerne, rengøringsplanen blev gennemgået og opgaverne blev fordelt.


6. Kommende arrangementer.
Foreningen stiler efter at afholde et fællesspisningsarrangement sidst i

august/først i september.
Sogneforeningen barslede med andespisning fredag den 27. oktober.
Vi vil forsøge at afholde et fællesmøde med de lokale foreninger, onsdag den 23. august, for blandt andet at koordinerer kommende aktiviteter.


7. Næste møde.
Næste møde bliver torsdag den 29. juni 2023 kl. 19.00
Helle vil tage kage med.
Mødet sluttede. Kl. 21.00.


Birger H. Hansen

.

Referat af bestyrelsesmøde i Lindelse Sognegård den 13.02.2023
Alle var mødte undtagen Helle som havde meldt afbud.


1.Orientering fra formanden
Formanden orienterede om der var små problemer med lys dæmper i salen, dette
ville der blive taget hånd om. Han kom ind på at det ville være aktuelt at få
indsamlet medlemmernes e-mailadresser, så vi af den vej kunne kommunikere
med medlemmerne, bl.a. i forbindelse med kommende arrangementer, der var
enighed om at vi skulle påbegyndte dette arbejde, så medlemslisten kunne blive
opdateret med disse oplysninger.


2.Regnskab.
Regnskabet var færdigt men skulle lige revideres, så det kunne blive lagt ud på
vor hjemmeside i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Søren omtalte lidt om regnskabet og hvor vi stod i forhold til skattebetalingen,
formue m.m. og at vi ikke havde så meget fyringsolie tilbage på tanken, så der
ventede en større regning. Vi havde modtaget en opkrævning fra Fynske
Forsamlingshuse, samt en orientering om fordelene med medlemskabet,
markedsføring og forsikring m.m.


3.Status på Hjemmeside
Da vort tidligere Web hotel 123hjemmeside var overtaget af One.com, havde vi en
periode ikke kunne opdater vor hjemmeside, men at der nu var på plads, dog var
der sket den del tekniske fejt i denne forbindelse, som vi sammen med udbyderen
arbejde på at få rettet, men Hjemmesiden er tilgængelig igen.


4.Generalforsamlingen den 3. april 2023
Vi blev orienteret om hvem der var på valg, og hvilke ting der skulle forberedes til
dette arrangement, herunder forplejning, hvor Hanne og Inger ville komme med
kage. Indrykning af annonce i Øboen og på vor hjemmeside ved Birger.


5. Status på brugere af huset
Vi var blevet orienteret om at Pensionistforeningen arbejde på at omlægge
foreningen, til kun at være en Lokal foreningen uden tilknytning til en Hoved
organisation, dette havde dog ikke indflydelse på deres tilknytning til
Sognegården, såfremt dette arbejde lykkedes.


6. Lindelse Mølle samarbejde
Vi havde fået en henvendelse fra Lindelse Møllelaug, vedrørende et eventuelt
samarbejde med Lindelse Sognegård, man opfordre til at sende en støtte
erklæring, som de kunne bruge i forbindelse med ansøgning af fondsmidler.
Bestyrelsen var enige om, at vi skulle sende et svar, hvor vi opfordre Møllelauget
til at komme med en projekt beskrivelse og tanker om, på hvilke områder og form
de havde tænkt et sådant samarbejde skulle finde sted, ud fra dette materiale
ville vi havde et større indblik i deres projekt og derudfra bedre kunne tage
stilling til henvendelsen, vi mente ikke med de sparsomme oplysninger der lå i
henvendelsen, var vor opgave at beskrive på hvilke områder vi eventuelt kunne
bakke op omkringmed med et støttebrev. Det blev besluttet at Birger skulle
udfærdige et svarbrev på denne henvendelse.


7. Suppespisning.
Suppespisningen som afholdes den 10. marts blev drøftet og det blev vedtaget at
prisen blev fastsat til 165,00 kr. pr deltager, Birger ville indrykke en annonce i
Øboen uge 8.


8. Udlejning herunder rengøringsplan
Udlejning og status på samme blev gennemgået af Lene, det blev aftalt at give
køkkenet en grundig hovedrengøring, den 14. marts og hvem der deltog i denne.


9. Næste møde
Mandag den 11. april kl. 19.00.
Hanne ville tage kage med.


Mødet slut kl. 20.45.
Referat
Birger H. Hansen


Referat af bestyrelsesmøde i Lindelse Sognegård den 3. januar 2023.
Alle Bestyrelsesmedlemmer var mødt, suppleant Helle Larsen var forhindret.


1.Nyt fra formanden.
Formanden byder velkommen og ønsker alle et godt nyt år.
Der havde været brandeftersyn, der blev påtalt at man førte en logbog, hvor det blev noteret at man havde gennemført et månedlige eftersyn der omfattede, at der var fri udgang til flugtveje og brandslukningsudstyret var tilstede på sine pladser, samt at der ikke var fejt i den synlige installation.
Bestyrelsen havde søgt bevilling fra Halberg Familiefond til udskiftning af
vinduesparti og dør i lille sal, dette var ikke imødekommet.
Vedrørende vandløbssagen, der var intet nyt, men Kristian arbejdede stadig på sagen,vi havde fået en opkrævning på 143,00 kr. i årlig afgift.
Der havde været en hvis tvivl om nødvendigheden af afkalkning af kaffemaskinen,
disse forhold ville blive afklaret med kontakt til leverandøren.


2. Andre sager fra Bestyrelsesmedlemmer.
Lene bad om afklaring vedrørende forhold og retningslinjer, for udlejning af huset til foreninger, dette blev drøftet, så der var helt klare betingelser og ens retningslinier for alle, Birger forespurgte om andre også havde problemer med at redigere vor hjemmeside,dette var et generelt problem, man kunne ikke logge ind og redigere siden, Birger skulle sørge for at dette problem bliver rettet snarest.


3.Økonomi ved kassereren.
Økonomien for huset så tilfredsstillende ud, selvom vi havde oplevet en mærkbar
mindre indtjening, var udgifterne tilsvarende blevet mindre.
Det hensatte beløb til medlemspleje og vedligeholdelse af Sognegården, var blevet
fordelt til mange forskellige forbedringer, bl.a. part af indgangsdør, service på
maskiner, ny rampe ved hoveddør og ny stige m.m. Udgifter til disse forbedringer
stemte overens, med det beløb der var til rådighed, fremover var der ingen krav om, at afsætte penge af på denne konto, så den blev med dette års udgang afskaffet.
Søren kunne oplyse at vor frivillige, regnskabsfører igennem flere år Karina, ønskede af større arbejdsmæssige udfordringer, at stoppe med dette ved årets afslutning, som afløser havde han kontaktet Tove T. Nørgaard, som var villig til at ordne regnskabet, for Sognegården på timebetaling, da hun kendte til det regnskabsprogram som Karina havde brugt, var det oplagt at lægge opgaven i hendes hænder. Det er rimeligt nemt at gå til, da Søren afleverede hele materialet, lige til at taste ind i regnskabs programmet.
Vort tilbud om gratis internet Skywire, til brugere i huset blev drøftet, og det blev
besluttet, at fortsætte med dette tilbud.
På tiden havde foreningen 387 betalende medlemmer.


4. Fællesspisning
Det blev drøftet og vi var tilfreds med at kunne tilbyde nogle lækre arrangementer,
til fællesspisning, alting var bare blevet lidt dyrere, og det havde været nødvendigt at justere priserne lidt, der blev givet udtryk for, at vi ikke skulle slække på kvaliteten, medlemmer der mødte op til disse arrangementer forventede nok lidt mere, end bare en erstatning for et dagligdags måltid, Hanne gjorde en dyd ud af at sammensætte en lækker menu, hvor alt var lavet fra bunden og som kunne overraske og blive positivt modtaget i et godt selskab, så man fik en god oplevelse med dette sociale arrangement, det fortjener vore medlemmer, så dette ville vi fortsætte med.
Næste arrangement bliver Suppespisning fredag den 10. marts 2023, der vil komme en annonce i Øboen i ugerne op til arrangementet.


5. Udlejning og rengøringsplan.
Lene meddelte at hun havde udeladt at udarbejde en rengøringsplan, plan da der var en hvis usikkerhed om behovet på dette område, udlejningen til arrangementer går lidt trægt for tiden, vi må håbe, at folk får mere tillid til fremtiden og at usikkerheden omkring ens privatøkonomi bliver mere afklaret, så der kan komme mere gang i det sociale samvær og fester igen.


6. Eventuelt
Der blev oplyst at man var lidt bekymret for, at der var nogle nøgler til huset, man
ikke havde helt styr på, og at nogle kunne være i besiddelse af nøgler, der havde
adgang til lokaler, som man ikke burde have adgang til.


Mødet sluttede kl. 21.00.


Næste møde.
Mandag den 13. februar kl. 19.00 i Sognegården, Willy tager kage med til kaffen.
Referat. Birger H. Hansen

Referat af bestyrelsesmøde i Lindelse Sognegård den 31. oktober 2022.
Alle var mødt.

1. Nyt fra formanden.
Villy omtalte en forkert placering af valgplakat på sognegården område, dette var blevet rettet.
Der havde været en henvendelse fra Pensionistklubben, vedrørende problemer med opvaskemaskine og andre småting, disse var blevet udbedret.
Uvedkommende havde benyttet vore affald containere, det er ikke lovligt og havde medført at vi skulle sortere affaldet da det bare var smidt i, vi ville fremover holde opsyn med dette og tage initiativ til at få dette stoppet.
Vi havde haft et gennemsyn af vore forsikringer, og havde opnået en mindre besparelse.
Beredskab Fyn ville komme og afholde brandsyn den 15. november.

2. Økonomi v. kassereren.
Søren kunne oplyse at vi havde fået påfyldt olie 3.000 L. til en pris af 47.000 kr.
sammen med stigningen i el prisen, er det var efterhånden en stor post.
Søren kunne oplyse at der havde været problemer i herretoilettet med nogle tærede rør, dette var blevet udbedret, men samtidig konstaterede man at det også gjaldt andre rør, der var i tilsvarende
dårlig forfatning, så det blev besluttet at få smeden til at skifte disse, inden der skete yderligere skade, måske på et meget uheldigt tidspunkt. Dette ville Søren få sat i værk.

3. Mortens and i Sogneforeningen.
Bestyrelsen med Hanne i spidsen havde lovet at give en hånd med til arrangementet.

4. Fællesspisning.
Fællesspisning i Foreningen Sognegården, bliver torsdag den 1. december. Birger ville indrykke en annonce i Øboen uge 46, prisen bliver 165.00 kr. pr deltager.
Det bliver en Juleinspireret menu, som sammensættes af Hanne, det blev besluttet at man kunne tilmelde og betale med MobilePay eller købe billetter hos Ole Vævergyden 4, Lindelse, senest
søndag den 27. november.
Fremover ville vi ikke tilbyde at man kunne købe drikkevare, da der ikke havde været så stor interesse for dette.

5.Udlejning og rengøringsplan.
Udlejningerne var stadig på et meget lavt niveau, derfor var rengøringsplanen let at planlægge, vi kunne tydeligt mærke at folk var meget tilbageholden med store arrangementer i denne tid.

6. Næste møde.
Næste møde bliver den 3. januar 2023.
Helle ville bage til dette møde.

7. Eventuelt.
Ole kunne fortælle at Lindelse og omegns sogneforeningen havde fået en donation fra fonden
Langelands elforsyning på 18.000 kr, og han vil opfodre til, at vi søgte fondsmidler til eventuelt nyt vinduesparti i lille sal, dette ville vi tage op når det igen bliver muligt at søge fonds midler.

Referat, Birger H. Hansen


Referat af bestyrelsesmøde den 27. september 2022 kl. 19.00 i sognegården.
Alle var mødt.

1. Nyt fra formanden.
Formanden oplæste takkekort fra Alic , i forbindelse med opmærksomhed til hendes fødselsdag.
Der var indkøbt ny stige for erstatning af den stjålne, der var også investeret i en rampe til indgangen ved hoveddør.
Sagen vedrørende vandløbet, der var intet nyt.
Der blev orienteret om små reparationer, lyskontakt, vindue og kaffemaskine, Søren ville tjekke ud på dette.

2.Økonomi.
Søren orienterede om økonomien, der var en pæn kassebeholdning, men som altid et men, og i dette tilfælde ventede en større olieregning.
Vi har dags dato 387 medlemmer i Sognegården.
Søren orienterede om den fremtidige mulighed for en ny regnskabsfører, da vor nuværende ønskede at stoppe til nytår.

3. Udlejninger, rengøringsplan.
Lene orienterede om status for udlejning. denne så fornuftig ud, men kunne fornemme at folk var påpasselig med, at arrangere arrangementer lang tid forud, dette skylden både de problemer og den usikkerhed der har været i forbindelse Corona pandemien, hvis denne skulle blomstre op igen, og ikke mindst den tiltagende
usikkerhed, om de stigende udgifter i den private husholdning, herunder de stigende el og varmepriser bl.a. på grund af urolighederne i Ukraine.
Rengøringsplanen blev gennemgået fordelt og lagt i faste rammer.

4. Fællesspisning.
Vor næste fællesspisning bliver den 1. december, Hanne vil sammensætte en lækker middag, og tage kontakt til dem som hun har brug for i køkkenet, dette arrangement vil blive annonceret i Øboen et par uger før.
Ole orienterede om at Lindelse Sogneforening afholder deres fællesspisning, med andesteg den 3. november.

5. Næste møde.
Næste møde bliver mandag den 31. oktober kl. 19.00, Hanne ville bage en kage til kaffen.
Mødet sluttede kl. 21.00.
Referent.
Birger H. Hansen

Referat af bestyrelsesmøde den 3. august 2022 kl. 19.00 i sognegården.
Der var afbud fra Birger Hansen, pga. høst.

1. Formanden oplyste at krog til dør holder til den nye indgangsdør mangler at blive monteret.
Sognegården har modtaget en donation på kr. 20.000 til den nye indgangsdør, fra Rudkøbing borgerforenings varelotteri midler, det er på foranledning af Birger Hansen.
Vedrørende status for rørledning ved Arnskovmosen arbejder Christian Faber-Rod stadig på sagen.

2. Søren Hansen oplyste status for kassebeholdning og oliebeholdning.
Pt. Er der 370 medlemmer.

3. Salget af medlemskort er gået godt, men der mangler nogle få endnu.

4. Fællesspisning torsdag, d. 25. august er lagt fast og menuen er på plads, annonce bliver indrykket i Øboen uge 32.

5. Lene gennemgik status for udlejninger, år 2023 er godt i gang med reservationer.
Rengøringslisten blev gennemgået og arbejdet fordelt.

6. næste møde bliver d. 27. september 2022 kl. 19.00 i sognegården.
Lene tager kage med.

7. under evt. var lidt løs snak.
Mødet sluttede kl. 21.15.

Referent Lene Hansen.

Referat af bestyrelsesmøde den 1. juni 2022. kl. 19.00 I Sognegården
Der var afbud fra Ole Sørensen, på grund af ferie.

1.
Formanden oplyste at der var monteret en ny indgangsdør, og vi lige skulle havde monteret en krog til at holde den i åben tilstand.
De nye vedtægter som blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. maj 2022, er sendt til kommunen.
Vedrørende status for rørledningen ved Arnskovmosen arbejder Christian Faber-Rod, stadig med sagen, som vedrører Kommunens ønsker om at ændre status for rørledningen, kommunen har efter klagen ophævet afgørelsen, så vi forventer næste skridt i sagen, Christian fortsætter dialogen med kommunen, for at komme frem til en retfærdig fordeling og afgørelse for de berørte parter.

2.
Søren Hansen oplyste status for kassebeholdning og olie beholdningen, der havde været elektriker på ventilationsanlægget, og der skulle udskiftes et par motorværn.
Vi har modtaget en opkrævning fra skat på 484,00 kr.
Det blev vedtaget at årsregnskabet skulle blive liggende på hjemmesiden året ud.

3.
Salget af medlemskort var gået godt, men der manglede nogle få endnu.

4.
Vedrørende fællesspisning, Hanne oplyste at hun var klar i uge 34. så der forventer vi at afholde en fællesspisning i Sognegården for medlemmer. Vi besluttede at annoncere denne i Øboen når tiden nærmede sig.

5.
Lene gennemgik status for udlejninger, rengøringsplanen for den kommende tid blev gennemgået og arbejdet blev fordelt.

6.
Næste møde bliver onsdag den 3. august kl. 19.00 i Sognegården, Ole medbringer kage til kaffen.

7.
Under eventuelt foreslog Lene at ændre nogle små detaljer i udlejningsaftalen, dette ville hun rette til.

Mødet sluttede kl. 21.00.
Referat Birger H. Hansen

Bestyrelsesmøde den 11. april 2022. kl. 10.00
i Sognegården.
Alle var mødt.
1.
Willy Edvardsen bød velkommen, til konstituerende bestyrelsesmøde.
Særlig velkommen til vor nye suppleant Helle Aadahl Larsen.
2.
Bestyrelsen konstituerede sig med:
Formand, Willy Edvardsen
Næstformand, Lene Hansen
Kasserer, Søren Hansen
Sekretær, Birger H. Hansen
3.
Formanden, opdaterede på hvad der var sket siden sidste møde, der var bestilt en ny hoveddør, denne var også leveret, nu manglede den blot at blive monteret. Hjemmesiden var der stadig ingen afklaring på, den fungerede men ikke med vort tidligere domænenavn, han arbejdede stadig på en løsning.
Vedrørende henvendelsen fra kommunen om spillevands ledningen, Det høringssvar der er sendt til kommunen, har kommunen afvist, Christian Faber-Roed vil klage over dette til kommunen, og på vegne af parterne på ledningen, forsøge at få en retfærdig afklaring på sagen.
Formanden omtalte ligeledes et tilbud fra Frivilligcentret om et kursus, om synliggørelse af din forening, dette syntes bestyrelsen dog ikke var relevant for os.
4.
Status ved kassereren, olieprisen havde fået et ordentlig løft, og forventningerne til el prisen var at der ville komme, en betydelig prisstigning, vi havde fået repareret fryser/køleskab for ca. 6.000,00 kr. der arbejdes på indkøb af opvaskemiddel.
5.
Den ekstraordinære generalforsamling den 2. maj med vedtægtsændringer blev drøftet, dagsorden blev udfærdiget og arrangementet blev planlagt med kaffe og kage til de fremmødte.
6.
Medlemslisten blev fordelt til bestyrelsens medlemmer, sammen med de nye medlemskort for 2022-23 man forventede at begynde salget når flyders var blevet udarbejdet og trykt, vi forventer at afslutte salget inden den 1. juni.
7.
Lene gennemgik status på udlejningen, rengøringsplanen blev udarbejdet og arbejdet blev fordelt blandt bestyrelsen og frivillige.
Huslejen for fremtiden blev drøftet og forslået forhøjet, så nye udlejninger der bookes til afholdelse efter den 1. juni, stiger med 20 %, udlejninger der er booket inden denne dato og afholdes inden den 1. august, er til gammel pris.
8.
Vi planlægger at afholde næste fællesspisning for medlemmerne i uge 26, dette vil blive annonceret når vi nærmer os.
På den netop afholdte generalforsamling blev der forespurgt. om det stadig var aktuelt at tilbyde vore lejere, gratis internet forbindelse i huset, bestyrelsen drøftede dette og besluttede at se tiden an, og fortsætte med dette tilbud indtil videre.
På generalforsamlingen blev der også efterlyst mulighed for, at sætte opslag op på opslagstavlen ved vejen, det blev vedtaget at hvis man fra foreningerne, der havde et
arrangement, ønskede at sætte et opslag op om aktiviteter, kunne man henvende sig til Søren eller Ole, for nærmere oplysninger, så ville de være behjælpelige med disse opslag.
Mødet afsluttet kl. 12.00.
Næste møde onsdag den 1. juni kl. 19.00.
Søren ville medbringe kage til kaffen.
Referat
Birger H. Hansen


Generalforsamling i Foreningen Lindelse Sognegård


Mandag d. 4. april 2022 kl. 19.00


Formanden udtalte mindeord over Anna Hansen, som gik bort 04. februar 2022.


1. Valg af dirigent og referent.
Birger Hansen, dirigent
Helle Schou-Hansen, referent
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet ved annonce i
Øboen 09. marts 2022
2. Valg af stemmetællere.
Christian Faber-Roed
Knud Erik Tukjær
3. Bestyrelsens beretning v/formand Willy Edvardsen
Spørgsmål: Har kommunen opsat betingelser/bindinger for, hvordan den fremtidige
revision skal foregå, når kommunen nu har trukket sin revisionsstøtte tilbage.
Svar fra kommunen: ingen klausuler eller betingelser i forhold til fremtidige revision.
Beretningen godkendt.
4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og
budgettet for det kommende år v/kasserer Søren Hansen
Godkendt efter afklaring af diverse spørgsmål vedr. budgetterede forbrugsudgifter.
5. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår 50 kr. pr. person
Forslag 60 kr. – ikke vedtaget
Bestyrelsens forslag 50 kr. vedtaget
6. Indkomne forslag:
Vedtægtsændring:
§4 Generalforsamling, stk.1: Efter punkt 7 indsættes:
Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
§4, stk. 2: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes
skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før mødet. Eventuelle forslag offentliggøres
på foreningens hjemmeside, senest 8 dage før mødet.
Ovenfor nævnte vedtægtsændringer vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelse:
Søren Hansen genvalgt
Lene Hansen genvalgt
Hanne Horne genvalgt
Inger Johansen genvalgt
Suppleant:
Helle Aadahl Larsen Nyvalgt
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
2 revisorer: Inger Elnegaard, Jytte Hansen (valgt for 1 år)
1 suppleant: Knud Erik Tukjær
9. Eventuelt.
Forslag: Brug opslagstavlen udenfor Sognegården til information om aktiviteter.
Bestyrelsen annoncerer ekstraordinær generalforsamling 02. maj m.h.p. endelig
vedtagelse af vedtægtsændringerne.


Lindelse Sognegård 04. april 2022
Birger Hansen, dirigent


Bestyrelsesmøde i Lindelse sognegård mandag, d. 07.03.2022


1.Der er bestilt ny hoveddør og ny ovenlyskuppel til lille sal. Pris i alt kr. 35.000,00
Nye medlemskort er bestilt.
Arbejder stadigvæk med spildevand.
Hjemmesiden arbejdes der stadigvæk på.


2.Det er sidste år, 2022, Langeland kommune reviderer regnskab for Lindelse sognegård, derfor vedtægtsændringer i ifm. dette. Regnskab for 2021 blev gennemgået.


3.Generalforsamling d. 4.04.2022. annonce i øboen.


4.Udlejning går fremad. Coronaen er kommet lidt på afstand, April og maj md. Er næsten fuld booket..


5.Rengøringsplan blev gennemgået og fordelt. Sognegården fremstår altid indbydende og klar til festligheder. Tak til alle.


6.Fællesspisning d. 25.03.2022. Annonce i øboen.
Menu: suppe, peberrodskød, kaffe og kage.


7.næste møde blev aftalt til d. 19.04.2022. Willy bager kage.


8.under evt. gik snakken på: al ting stiger, krisen i verden, derfor er det naturligt med en stigning af leje af sognegården. Endelige priser oplyses senere.


Mødet sluttede kl. 21.30.

Bestyrelsesmøde den 31-01-2022.
Mødte. Søren Hansen, Lene Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen, Hanne Horne, Inger Johansen og Birger Hansen.

1. Nyt fra formanden.
Formanden orienterede om den tidlige henvendelse fra Langeland Kommune, angående spillevands ledning, som nu er prioriteret som afledning for tag og vejvand, og om hvordan man indtil videre, forgæves havde forsøgt at få en afklaring på dette, han håbede at man inden for kort tid kunne nå frem til en løsning, så man kunne få dette på plads.
Vi havde modtaget skrivelse med oplysninger om nye brandsynsregler og om hvilke krav man stiller for at vi kunne opfylde disse regler, disse vil blive studeret og efter bedste evne også blive efterlevet.
I forbindelse med en El sikkerhedsattest, blev der ændret lidt i installationen så ved et eventuel udfald af en gruppe, var der stadig nogle af lamperne i salen der var lys i.
Kommunen har rettet henvendelse om, at man ikke ønsker at leve op til det i Lindelse Sognegårds vedtægter § 5 stk. 5, foreningens regnskab revideres uden udgift for foreningen, af Langeland Kommunes revision, man indstiller til at dette stk.5 fjernes ved en vedtægtsændring, selvom det var noget, kommunes selv havde fået tilføjet i vedtægterne, i forbindelse med overdragelse af Sognegården, til en selvstændig forening, dette blev diskuteret og det blev besluttet at Willy kontaktede kommunen for en skriftlig redegørelse for de fremtidige retningslinjer for krav til foreningens valg af revisorer, disse vedtægtsændringer kunne kun vedtages på en generalforsamling.
Status på domænenavnet Lindelsesognegaard.dk, dette står stadig registeret i den tidligere formand Tinas navn og om besværet med at få dette ændret, dette var ikke lykkedes endnu.
Det blev ligeledes oplyst at en fryser havde en defekt, og at denne skulle repareres.

2. Status på økonomi v. kassereren.
Årsregnskabet blev fremlagt af kassereren.

3. Generalforsamling.
Som det tidligere er besluttet afholdes vor generalforsamling mandag den 4. april.
Søren, Lene, Hanne og Inger var på valg, det blev drøftet forskelligt vedrørende dette arrangement og om eventuelle vedtægtsændringer.
Indkaldelse vil blive annonceret rettidigt i Øboen, dette ville Birger sørge for, ligeledes ville dagsordenen blive offentliggjort på Sognegårdens hjemmeside, samtidig med indrykning af annonce i Øboen.

4. Udlejning af Sognegården.
Lene kunne oplyse at der så småt var begyndt at komme gang i udlejningerne igen,
hun fremlagde den kommende rengøringsplan, som blev gennemgået og arbejdet blev fordelt.

5. Plan for den kommende tid
Det blev besluttet at gennemføre optælling af bestik og service mandag den 28. februar, hvor nogle ville starte op og andre ville støde til lidt senere.
Willy ville indhente tilbud på udskiftning af hoveddør.

6. Fællesspisning.
Suppespisning som tidligere var planlagt, bliver desværre aflyst, men det er planen at vi genoptager fællesspisninger i løbet af foråret.

7. Næste møde.
Vil blive afholdt mandag den 14. marts kl. 19.00 i Sognegården, Lene ville tage kage med.

8. Eventuelt.
Ingen kommentarer.

Mødet sluttede kl. 22.00.
Referat.
Birger H. Hansen.

Bestyrelsesmøde den 08-11-2021.

Mødte. Søren Hansen, Lene Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen, Hanne Horne, og Birger Hansen, afbud fra, Inger Johansen.

1. Nyt fra formanden.
Formanden oplyste at han stadig arbejder med, at få vort domænenavn på plads, ligeledes ville Willy indskærpe, at nøgleboksen som idrætsforeningen havde udenfor på bygningen skulle flyttes, på grund af et krav fra forsikringen.

2. Status på økonomi v. kassereren.
Kassebeholdningen lå stadig på et fornuftigt niveau, i forhold til aktiviteterne.
Søren orienterede om skattesagen, og om afregningen til skat for årene 2018-2020, samlet skulle vi have tilbagebetalt ca. 4000,00 kr. Angående fyringsolie skulle der være nok til lidt ind i det nye år. Status på solgte medlemskort, var uforandret i forhold til sidste år.

3. Udlejning af Sognegården og rengøringsplan.
Lene orienterede om indgående lejeaftaler, der var desværre ikke så mange i den kommende tid, vi diskuterede om den tiltagende smitte med Corona, kunne have indflydelse på dette, ligeledes orienterede hun om udlejning af runde duge, det var et stort arbejde at ordne dem, i forhold til udlejningsprisen, så det blev diskuteret om det var noget, vi stadig skulle tilbyde fremover. Lene arbejdede på at opdatere vore lejebetingelser. Rengøringsplanen for den kommende tid blev opdateret.

4. Plan for den kommende tid. (2022)
Bestyrelsen vil samles tirsdag den 11. januar kl. 09.00 for at rengøre skabe og skuffer og optælle service, i køkken og anretterværelse.
Det blev vedtaget at foreningen ville afholde suppespisning fredag den 25. februar i Sognegården, det er planen at vi vil genoptage vore fællesspisninger, hen over det kommende år.
Den årlige generalforsamling bliver afholdt mandag den 4. april.

5. Næste møde.
Vil blive afholdt mandag den 17. januar kl. 19.00 i Sognegården, Hanne ville tage kage med.

6. Eventuelt.
Ingen kommentarer.

Mødet sluttede kl. 21.00.

Referat.
Birger H. Hansen.

Bestyrelsesmøde den 04-10-2021.

Mødte. Søren Hansen, Lene Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen, Hanne Horne, Inger Johansen og Birger Hansen.

1. Nyt fra formanden.
Problemerne omkring vort domænenavn Lindelsesognegaard.dk er endnu ikke på plads, Willy ville arbejde videre med problematikken.
Der blev orienteret om hvem der havde hvilke nøgler til huset.

2. Status på økonomi v. kassereren.
Kassebeholdningen lå på et fornuftigt niveau, i forhold til aktiviteterne.
Søren orienterede om skattesagen og at vi har besluttet at lukke sagen hos advokaterne, da der ikke er forhåbninger om, at vi kan komme videre, det eneste vi var sikre på, var at udgifterne til advokatbistand ville stige, ligeledes blev der orienteret om opgørelsen fra skat, om hvad vi ville få tilbagebetalt og hvad vi skulle betale for den sidste 3 år, som skat havde beregnet. Vi blev orienteret om, hvordan skat stillede sig til den måde, vi fremover beregnede vor skattepligtige indkomst, i forhold til udlejning til medlemmer og til "proforma medlemmer" som skat kaldte de medlemmer, der først tegnede medlems skab, i forbindelse med indgåelse af en lejekontrakt, og overskuddet af udlejningerne til disse proforma medlemmer var skattepligtig.

3.Udlejning af Sognegården og rengøringsplan,
og ens regler v. udlejning
Listen for udlejninger frem til jul blev gennemgået, og opgaverne blev fordelt blandt bestyrelsen og frivillige.
Vi gennemgik reglerne for indgåelse af lejekontrakter, enkelte nye tiltag blev vedtaget, dem ville Lene så opdatere på lejekontrakterne

4. Mortens and.
Ole orienterede om at Sogneforeningen ville afholde Mortens and den 29. oktober i Sognegården

5. Plan for den kommende tid.
Kommende arrangementer blev kort omtalt, og der var stor interesse for at vi arrangerede en forårsspisning, samt fik opstartet flere fællesspisninger i det kommende år

6. Næste møde.
Vil blive afholdt den mandag den 8. november kl. 19.00 i Sognegården, Birger ville tage kage med.

7. Eventuelt.
Ingen kommentarer, mødet sluttede kl. 21.00.
Referat.
Birger H. Hansen.

Bestyrelsesmøde den 30-08-2021.
Mødte. Søren Hansen, Lene Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen, Hanne Horne, Inger Johansen og Birger Hansen.

1. Nyt fra formanden.
Der var intet nyt i skattesagen, men vi forventede at den snart afsluttes.
Willy havde tegnet et ny abonnement på brandslukkere i bygningen, dette skulle give en større besparelse i forhold det tidligere Falck abonnement.
Der var kommet en henvendelse en tidligere spildevands afledning, som Sognegården havde parter i, denne bliver dog kun brugt til afledning af regnvand, så vi forventer at det drejer sig om en ophørsordning.
Der blev orienteret lidt omkring udlejning og vask af runde duge.

2. Status på økonomi v. kassereren.
Der tegner sig et billede af, at med de nuværende og forventede kommende udlejninger at regnskabet ville gå i nul for året.
Der havde været lidt misforståelse kommunen og kassereren imellem vedrørende betaling af advokatbistand, angående skattesag, men dette skulle nu være rettet.

3.Udlejning af Sognegården og rengøringsplan.
Listen for udlejninger frem til begyndelsen af december blev gennemgået, og opgaverne blev fordelt blandt bestyrelsen og frivillige.

4. Ajourføring af hjemmesiden.
Det blev aftalt at Birger skulle gennemgå siden og fjerne uaktuelle ting og opdatere nogle nye ting.

5.Plan for den kommende tid.
Det vil blive afholdt et lille fællesmøde, mellem nogle fra bestyrelsen og nogle fra Sogneforeningen, for at drøfte de forskelliges interesser, vedrørende aktiviteter.
Der var forslag til Mortens and aften, fredag den 29. oktober
Ligeledes blev det besluttes at lave nogle flyvers, der kunne ligge i Sognegården og eventuelt andre steder, for at skabe interesse for medlemskab i Sognegården.

6. Næste møde.
Vil blive afholdt den 4. oktober kl. 19.00 i Sognegården, Inger ville tage kage med.

7. Eventuelt.
Det blev drøftet forskellige praktiske ting, vedrørende udlejning af Sognegården.

Referat.
Birger H. Hansen.

Ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Lindelse Sognegård
Mandag d. 19. juli kl. 19.00

Referat


1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Michael Schou-Hansen
Referent: Helle Schou-Hansen

2. Valg af stemmetællere
Jørgen Jensen
Alic Hansen

3. Vedtægtsændringer
Tina Nielsen opsummerer kort baggrunden for de foreslåede ændringer.
Vedtægtsændringerne vedtages.

4. Valg af bestyrelsesmedlem
Inger Johansen valgt

5. Et bestyrelsesmedlem og en suppleant
Ingen i forslag.

6. Eventuelt
Tina Nielsen råder foreningen til at kontakte banken for at forhandle om nedslag i negative renter. Bestyrelsen tager dette ad notam.

Bestyrelsen har efter den ordinære generalforsamling konstitueret sig:
Formand Willy Edvardsen
Næstformand Lene Hansen
Sekretær Birger Hansen
Kasserer Søren Hansen
Inger Johansen
Ole Sørensen
Hanne Horne

Den ekstraordinære generalforsamling afsluttes.
Dirigent Michael Schou-Hansen

Konstituerende bestyrelsesmøde den 05-07-2021.
Mødte. Søren Hansen, Lene Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen, Hanne Horne og Birger Hansen , Inger Johansen var fraværende.
1. Næstformand Willy Edvardsen bød velkommen.
2. Bestyrelsen konstituerede sig således.
Formand Willy Edvardsen.
Næstformand Lene Hansen.
Kasserer Søren Hansen.
Sekretær Birger H. Hansen.
3.Status på økonomi, Søren Hansen kunne oplyse at vi havde fået fyldt fyringsolie på, som var steget i pris og at vi havde modtaget en a'conto regning fra advokaterne vedrørende skattesag, dette havde selvfølgeligt gjort et stort indhug i vor kassebeholdning.
4. Salg af medlemskort, listen blev fordelt blandt bestyrelsen og ajourført med dem der allerede havde betalt, teksten på flyers bliver tilrettet, Lene ville sørge for dette samt få kopieret ca. 300 stk. Medlemskortene blev fordelt, og vi forventede at få dem solgt inden den 1. september.
5. Udlejning af sognegården og rengøringsplan.
Det blev vedtaget at Tina Rasmussen efter eget tilbud, skulle fortsætte en periode med at tage sig af udlejningen, og løbende orienter Hanne og Lene, så disse blev sat ind i forretningsgangen, så de kunne overtage dette arbejde på et tidspunkt, Willy ville kontakte Tina og redegøre for arbejdet, bl.a. at hun skulle ajourføre udlejningskalenderen på hjemmesiden, så den altid vil være opdateret og løbende udarbejde en liste med udlejningerne og hvilke lokaler der var udlejet til Willy, så han kunne udarbejde en rengøringsplan.
6. Plan for den kommende tid. Den ekstraordinære generalforsamling er fast sat til mandag den 19. juli kl. 19.00. Hanne ville bage en kage.
7. Næste møde bliver mandag den 30. august kl. 19.00. Kaffen laves i huset og Søren vil stå for en kage.
8. Eventuelt. Intet
Referat
Birger H. Hansen.

Generalforsamling i Foreningen Lindelse Sognegård
Mandag d. 28. juni kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent og referent
Foreningen har 457 medlemmer, 29 personer til stede.
Dirigent: Michael Schou-Hansen
Referent: Helle Schou-Hansen
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet ved annonce i Øboen 2.
juni 2021.
2. Valg af stemmetællere
Christian Faber Roed
Inger Elnegaard
3. Bestyrelsens beretning fra formanden
Beretningen vedhæftes dette referat.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år.
Der er ingen spørgsmål til regnskabet, som godkendes.
Bemærkninger til budget: Der forestår et par større vedligeholdelsesopgaver, bl.a. en ny
hoveddør, og formanden spørger generalforsamlingen, om det er i orden at bruge de midler,
der er hensat til medlemsaktiviteter til at udføre disse opgaver.
Der er afsat 32.000 kr. til advokatbistand i budgettet. Beløbet skal bruges til at få udfærdiget
skatteregnskab 3 år tilbage, således at vi får afsluttet sagen med SKAT.
Budgettet godkendes.
Regnskab og budget vedhæftes dette referat
5. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen forslår uændret 50 kr. pr person.
Vedtaget
6. Valg af bestyrelse medlemmer og suppleanter
4 bestyrelsesmedlemmer
Willy Edvardsen – modtager genvalg
Ole Sørensen – modtager genvalg
Birger Hansen – modtager genvalg
Tina Nielsen – ønsker at forlade bestyrelsen før periodens udløb.
Der var ingen forslag til nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Tina det kommende år.
Suppleanter
Lili Hansen – ønsker ikke genvalg – ingen i forslag
Inger Johansen – modtager genvalg som suppleant
7. Indkomne forslag:
Bestyrelsen indstiller til ændringer i vedtægterne.
Formanden forklarede baggrunden for disse ændringer, som er af skatteteknisk art.
Når foreningen er almennyttig og anvender sit evt. overskud ved drift til almennyttige
formål, er den ikke pligtig til at aflevere skatteregnskab og afregne til SKAT.
Derfor indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der foretages følgende ændringer i
paragrafferne
1: Foreningens formål: Foreningen er almennyttig og alle indtægter/overskud ved drift af
Lindelse Sognegård skal anvendes til almennyttige formål.
3: Økonomi: Overskud ved drift af Lindelse Sognegård går fuldt ud til at opfylde
foreningens almennyttige formål til foreningens medlemmer og foreningsaktiviteter i
lokalområdet.
11: Nedlæggelse af foreningen: Evt. overskydende midler skal fuldt ud anvendes til støtte
for foreningens almennyttige formål i lokalområdet efter indstilling fra den siddende
bestyrelse og endelig godkendelse af Langeland kommunalbestyrelse.
Ændringerne vedtages på denne generalforsamling.
Endelig vedtagelse kræver en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til
i nærmeste fremtid.
8. Eventuelt
Både forsamlingen og den øvrige bestyrelse udtrykker stor tak til Tina for indsatsen for
Foreningen Sognegården og i bestyrelsen gennem mange år.
Tina takker for årene i Sognegården og ønsker alt godt fremover.
Og vil selvfølgelig stadig give en hånd med i fremtiden, når der er behov for dette.
Generalforsamlingen afsluttes.
Dirigent Michael Schou-Hansen
Generalforsamling d. 28 Juni i Foreningen Lindelse Sognegård

Bestyrelsens beretning:; v. Fra formand Tina Rasmussen
Velkommen med et år som er gået i pandemienstegn.
Vi startede med at ride på bølgen fra 2019, med rigtige mange
udlejninger, det så rigtig godt ud for Sognegården.
Men som hos som alle andre fik vi også pandemien at mærke på
udlejningen, aflysning efter aflysning. nogle blev rykket andre aflyst.
Hvor vi hade mange udlejninger til konfirmation,
der kun to tilbage en 1 i august og 1 i september.
Mange større fester er flytte til næste år, men de fleste vil gerne se tiden
hvad tiden bringer, og kommer der en ny bølge
Så hvad udlejningen angår vare det sikker lidt inden vi kommer op i fulde
omdrejning igen.
Lige siden sidste generalforsamling, har der kun været afholdt en
fællesspisning, som vi hade et hængeparti på.
Så har der løbende været gjort ekstra rent i sognegården, passet
udendørs arealet almindelige gøremål.
Jeg vil gerne sige en stor tak for at i har betroet mig opgaven som
formand for foreningen Lindelse Sognegård, igennem mange år.
Min dybest tak og respekt går til Else og Anna som har stået mig bi i tykt
og tyndt, til alle vores fællesspisninger altid været klar også i flere dage af
gangen, en tak fra hjertet skal i have.
Og det vi tre hade sammen i travle, som knap så travle stunder, det vil jeg
komme til at savne, rigtig meget.
Jeg vil takke af til bestyrelsen og alle frivillige som har givet der bidrag for
at vi har kunne få det til at køre rundt.
Jeg vil ønske alt det bedste for sognegården i fremtiden.

Men for at drive og få sognegården til at løbe rundt, og måske få et lille
medlemsoverskud, skal der løftes i samlet flok, for i vores købsaftale står
der ( Hvis Sognegården igennem en periode ikke har nogle form for
aktiviter, forpligter foreningen sig til, at sælge bygningen tilbage til
Langeland kommune for en 1,- )

Det kræver hårdt arbejde, så hjælp Sognegården, som aktiv bestyrelse
medlem, eller frivillig en til 2 gange i måneden.

Skal sognegården bestå, må alle løfte i samlet flok.

Tak for alt. Formand Tina Rasmussen

Bestyrelsesmøde den 22-06-2021.
Mødte. Tina Nielsen, Søren Hansen, Lene Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen, Birger Hansen og Inger Johansen, fraværende, Lili Hansen og Hanne Horne.
1.
Formanden orienterede om status i den verserede skattesag, vi havde modtaget skrivelse fra revisor firma, hvor foreningen blev opfodret til en vedtægtsændring, så hurtigt som muligt, denne blev gennemgået og fastsat som et punkt på vor kommende generalforsamling den 28, juni, da den nuværende formulering ikke var retvisende i forhold til skats fortolkning af reglerne.
2.
Kassereren omdelte regnskabet for 2020, det så fornuftigt ud, taget i betragtning at vi havde under halvdelen af udlejninger som tidligere, men dette havde jo en årsag, da der var aflyst mange arrangementer, i forbindelse med Corona pandemien, tilsvarende havde der da også været et mindre forbrug af lokaleomkostninger.
3.
Generalforsamling blev endelig vedtaget afholdt mandag den 28. juni 2021, kl. 19.00, vi besluttede at på grund af afstandskrav, blev der dækket op i den store sal. Tina ville bage noget kage, og bestyrelsen ville møde op lidt tidligere for at sætte bord og stole op, og lave kaffe.
Dagsorden til generalforsamlingen blev omdelt, gennemgået og godkendt, samt bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne blev også gennemgået.
4.
Konstituerende møde, blev foreslået til mandag den 5. juli men bliver først endelig fastlagt til efter generalforsamlingen, når den nye bestyrelse var valgt.
5.
Nøgler til Sognegården, de tidligere problemer med en forening der havde mistet en nøgle, ville der endnu engang blive fulgt op på.
6.
Rengørings planen for den kommende periode blev gennemgået og enkelte navne på påført, den ville ligeledes blive ajourført efter generalforsamlingen.
7.
Foreningen fremadrettet, punktet blev udsat til senere.
8.
Punktet er dit, herunder var der forsag til den kommende arbejdsfordeling, dette blev diskuteret, men beslutning om konkrete opgaver, blev også her udsat, til efter den nye bestyrelse var tiltrådt efter generalforsamlingen.
Referat
Birger H. Hansen.

Bestyrelsesmøde den 19-05-2021.
Mødte. Tina Nielsen, Søren Hansen, Lene Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen, Birger Hansen og Inger Johansen, fraværende, Lili Hansen og Hanne Horne.
Formanden orienterede om den forestående skattesag. Der havde igennem længere tid, været en korrespondance mellem Skat og fra Sognegården Søren og Tina, dette havde udviklet sig meget negativt, hvor man fra Skats side satte spørgsmålstegn til, den måde vi driver Sognegården regnskabsmæssigt og i relation til medlemmerne.
Dette har udmønstret sig i at Skat forlanger et skatteregnskab for årene 2018-2019-og 2020, og at dette skal indsendes inden den 30. juni 2021, efter denne dato vil vi blive mødt med dagbøder, indtil regnskabet bliver fremsendt.
Formanden har i den forbindelse, taget kontakt til en revisor, for at opfylde disse krav, honoraret for dette arbejdet skønnes at ligge mellem 30.000 - 36.000 kr.
Det blev vedtaget at iværksætte dette arbejde snarest.
Vedrørende de foreninger, der har adgang til Sognegården udarbejdes der ens retningslinjer til disse, så dette punkt opfyldes fra Skat.
Formanden oplyste at vi så småt var gået i gang med udlejninger igen og de første kommer allerede på lørdag.
Kassereren kunne oplyse at formuen pr. dags dato er 211.049 kr. men usikkerheden om kommende honorar og eventuel skattebetaling, hurtigt kunne løbe op, samt fyringsolie kan hurtigt give et større indhug i dette beløb.
Herefter blev kalenderen for rengøring i den kommende periode opdateret og arbejdet fordelt.
Generalforsamlingen forsøges gennemført den 28 juni kl. 19.00, dagsorden m.m. vil blive gennemgået på næste møde.
Tina orienterede ligeledes om de nuværende regler, i forbindelse Corona epidemien, disse kunne dog hurtigt blive ændret.
Vi berørte igen ønsket om, at oprette MobilePay for huset, dette kunne der både være fordele og ulemper ved og vi vurderer også i betragtning af omkostningerne, at dette var der ikke interesse for.
Vedrørende medlems skab i Sognegården, bliver det således fremover, at man kun kan deltage i foreningens arrangementer, såfremt at man har et personligt medlemskort.
Efter lidt diskussion af forholdene omkring Sognegårdens arrangementer, sluttede mødet kl. ca. 21.00.
Næste møde den 22 juni. kl. 19.00
Ole kaffe/the, Lene medbringer brød .
Referat
Birger H. Hansen.

Bestyrelsesmøde den 16-09-2020.
Mødte. Tina Nielsen, Søren Hansen, Hanne Horne, Lene Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen, Birger Hansen og Inger Johansen, fraværende, Lili Hansen.
Tina orienterede om enkelte småskader i salen efter udlejning, samt ønsket om udskiftning af bruseslange, til vask af service i køkkenet, da denne var meget u handy at arbejde med, dette ville Søren få udbedret. Der var desværre også utilsigtet blevet slukket for en fryser, så en del madvare var gået til.
Som opfølgning om muligheden for at oprette Mobilepay nummer til Sognegården, kunne Tina oplyse, at det ville koste 1500.00 kr. i oprettelse 50.00 kr. pr. måned i gebyr og 0,75 kr. pr. transaktion, der var enighed om at se tiden an og stille dette i bero i det kommende år, og taget det op senere til fornyet genovervejelse.
Derudover var der endnu en indskærpelse, af rengøringen af overfladerne i lokalerne, samt aftørring af paneler.
Wistklubben havde meddelt at de ikke ønskede, at leve op til den standard, der var for at aflever lokalerne efter endt brug, bl.a. tømme skralle poser, feje gulve og spritte borde af, og hvis dette var et krav, at gøre dette, ønskede man ikke bruge lokalerne.
Tina oplyste at der for nuværende havde været tre aflysninger, med henvisning til Corona 19 situationen.
Tina oplyste endnu engang, at hun nu var klar til at få opdateret hjemmesiden, som har ligget stille siden november 2019.
Det blev aftalt at Tina skulle orienter Birger og Willy om adgangen til hjemmesiden, Birger skulle fremover lægge referaterne fra møder, op på hjemmesiden.
Kasserer oplyste at der ikke havde været de store bevægelser på kontoen, og at man stadig havde 2200 liter fyringsolie på tanken.
Salg af medlemskortene var lige påbegyndt og der var allerede solgt en del, så der havde været en god modtagelse, og vi forventede at nå så mange som muligt inden månedens udgang.
Angående fællesspisning som bliver afholdt den 25. september, efter udsættelse fra foråret, havde der været en del aflysninger, både på grund af andre arrangementer og frygten for smitte med Corona 19, men at den vil blive gennemført med 38 deltager. Det aftales at vi mødes kl. 17.00 for at give en hånd med, til de sidste forberedelser.
Der blev aftalt at foretage en optælling af service, og hertil tilmeldte der sig 3-4 personer, for at gøre dette. Ny rengøringsplan blev gennemgået og en foreløbig fordeling af arbejdet blev planlagt.
Mødet slut kl. 21.00.Næste møde mandag den 02-11-2020. kl. 19.00 i Sognegården.
Willy ville medbringe kage. Inger tager kaffe og the med.
Referat
Birger H. Hansen.

Konstituerende møde den 24. august 2020.
Fremmødte:
Tina Nielsen, Søren Hansen, Hanne Horne, Lene Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen, Birger Hansen og Inger Johansen, fraværende, Lili Hansen.
Tina Nielsen bød velkommen til de nye medlemmer i Bestyrelsen, Lene Hansen og Hanne Horne, samt Suppleant Inger Johansen, og håbede på at vi fik et godt samarbejde fremover, hun omdelte det underskrevne referat fra generalforsamlingen og orienterede lidt om arbejdet fremover og at vi havde mange kommende udlejninger af huset.
Tina ønskede at blive aflastet for mange af sine gøremål, såfremt at hun blev genvalgt til kommende formand, det handlede eksempelvis om arbejdet med vask og strygning af duge til de runde borde, til at overtage dette arbejde meddelte de kvindelige medlemmer sig villige til at overtage dette, de kunne eventuelt arbejde i hold på to af gangen, da Tina oplyste at det drejede sig om ca. 20 vaske om året, og vi havde 11 duge til udlejning, var det godt at man kunne deles om det arbejde. I forbindelse med dette blev det vedtaget at hæve lejeprisen fra 80.00 kr. til 100,00 kr. pr. dug.
Et andet ønske var at blive fritaget for fonde ansøgning, her nedsatte vi et lille udvalg bestående af Birger Hansen Søren Hansen og Hanne Horne, som ville overtage dette arbejde.
Herefter gik vi over til konstitueringen, Tina Nielsen blev valgt til formand, Ole Sørensen ønskede at blive afløst som næstformand, så Willy Edvardsen blev nyvalgt som næstformand, Søren Hansen blev genvalgt som kasserer og Birger Hansen blev genvalgt som referent.
Kassereren oplyste halvårs resultatet, som var et overskud på 39.721,00 kr. dette er dog meget påvirket af terminerne for påfyldning af olie og andre forbrugsvarer, men et fornuftigt resultat, taget i betragtning af den meget reduceret udlejning i forbindelse med Corona 19.
Egenkapitalen er pr. 30-06-2020 på 141.000,00 kr. plus fond på 8000,00 kr. og hensat til medlemsaktivitet på 17.000,00 kr.
Tina oplyste at medlemskortene desværre ikke var kommet endnu, men at de skulle være fremme i løbet af denne uge, så vi kunne påbegynde opkrævning af medlemskontingent, der vil blive sendt besked rundt når materialet lå klar, vi regner med at have solgt medlemskortene i løbet af september måned. Lidt praktisk omkring opkrævningen blev diskuteret, bl. a. skulle Tina undersøge mulighed og priser på oprettelse af MobilePay med foreningens nummer og konto til dette, for at forenkle indbetalingen, da mange efterhånden ikke havde kontanter.
Fordelingen af bestyrelsens ruter, i forbindelse med opkrævning af kontingent, blev gennemgået og fordelt, det blev vedtaget at der kun bliver udstedt et medlemskort til ægtefæller/ samlever med begge navne, kontingentet er uændret på 50.00 kr. pr. navn.
Fællesspisningen for de deltager, der havde betalt for det aflyste arrangement i foråret, vil blive annonceret i Øboen, det drejede sig om 69 deltagere, såfremt at man ikke havde mulighed for at deltage den 25. september kunne man ved henvendelse, få refunderet sine penge, det blev vedtaget at afholde arrangementet, som en betjent buffet, ligeledes ville vi bestræbe os på at der bliver god afstand mellem betjening og mellem de enkelte gæster ved buffeen, vi håber på en hyggelig aften.
Mødet afsluttede kl. 21.45
Næste møde er fastsat til onsdag den 16-09-2020 kl. 19.00 i Sognegården
Lene, kaffe - the, Hanne kage.
Referat.
Birger H. Hansen

Generalforsamling i foreningen Lindelse Sognegård
mandag den 17. august 2020

1. Formanden bød velkommen
31 medlemmer er mødt op til generalforsamlingen.

2. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere:
Dirigent: Michael Schou-Hansen
Referent: Helle Schou-Hansen
Stemmetællere: Claus Nielsen, Inger Elnegård
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet med annonce i Øboen 22. juli 2020

3. Bestyrelsens beretning v/formanden Tina Nielsen
Foreningen har 460 medlemmer og 8 foreningsmedlemsskaber.
Beretningen godkendt.
Beretning vedlagt dette referat.

4. Regnskab for 2019 og budget for 2020
Søren Hansen gennemgår regnskabet.
Forslag fra forsamlingen om etablering af varmepumpe finansieret af fondsmidler.
Formanden oplyser, at foreningen har sendt 3 ansøgninger til diverse fonde vedr. dette, men der er endnu ikke kommet svar. Etableringen af en varmepumpe koster 284.000 kr.
Regnskabet godkendt.
Budgettet gennemgået og godkendt.

5. Kontingent
Foreningen foreslår kontingentet uændret 50 kr. pr. person.
Forslag fra forsamlingen om stigning til 75 kr. Dette var der ikke stemning for.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er Søren Hansen og Tina Nielsen
Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Til bestyrelsen genvælges Søren Hansen og Tina Nielsen.
Nyvalgte til bestyrelsen er Hanne Horne og Lene Hansen.
2 suppleanter:
1. suppleant Inger Johansen
2. suppleant Lili Hansen

7. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

8. Eventuelt
Ole Sørensen takkede Tina for hendes indsats i det forgangne år.
Formanden oplyste, at Skat kræver beskatning af en del af foreningens indtægt ved de
kommunale valgarrangementer i 2019. Et beløb på ca. kr. 11.000.
Foreningen har gjort indsigelse og afventer Skats afgørelse.
Dirigenten takkede bestyrelsen for deres arbejde gennem året og det vellykkede arbejde med
at finde nye bestyrelsesmedlemmer.
Formanden takkede referent og dirigent for veludført arbejde.
Herefter præsenteres den nyvalgte bestyrelse:
Tina Nielsen,
Søren Hansen
Hanne Horne
Lene Hansen
Ole Sørensen
Willy Edvardsen
Birger Hansen

Signeret 20. august 2020
Michael Schou-Hansen
Dirigent

Beretning for foreningen Lindelse Sognegård for 2019
2019 var et godt år for foreningen.
Der var rigtig mange udlejninger, og det forløb godt med egne arrangementer.
Vores fællesspisninger er der en god tilslutning til, og til visse arrangementer er der fuldt hus og endda
ventelister.
Vi er taknemlige for alle de hjælpende hænder, når der skal ryddes op, og det sætter vi stor pris på.
Næsten alle lejere efterlader huset i pæn stand, men der har dog været et par hændelser, hvor der skulle
udføres nogle reparationer.
Så har vi også måttet sende en ekstra regning på ødelagt inventar, og vi har ikke været så heldige med at få
erstatning hver gang.
Rengøringen i huset går fint, men der må gerne komme flere frivillige, jo flere vi løfter i flok, jo sjovere og
nemmere er det.
I bestyrelsen i 2019 har vi haft et godt samarbejde, og der er flere ægtefæller, som også har stået til rådighed
på flere områder.
Status på sognegårdens porcelæn: ØV, der er ikke meget andet at sige, der manglede bare rigtig meget service,
og der blev brugt rigtig mange penge på at fylde op igen. Det er bare ærgerligt, når lejere ikke betaler for
ituslået porcelæn, så er der kun foreningen til at betale, altså alle vores medlemmer.
Så har vi haft 2 valgdage i sognegården, hvor vi har stået for fuld forplejning til henholdsvis 8 og 11 personer
på disse dage. Samt oprydning og rengøring efter disse arrangementer.
Der er forskellige foreninger, der holder til i huset: Torsdagsklubben, Husholdningsforeningen,
Pensionistforeningen, Whist-klubben, Sogneforeningen og LIF.
Så kommer vi nok ikke uden om rengøringen. Der er en del timers rengøring i sognegården, og den varetages
af bestyrelsen og frivillige. Og frivillige kan vi ikke få nok af, så al hjælp tæller.
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen og foreningens medlemmer, fordi de har betroet mig opgaven som
formand i foreningen, og tak for altid en hjælpende hånd.
Jeg vil også gerne sige tak til andre, som har gjort en forskel.
Jeg vil også sende en stor tak til Else og Anna, som altid står til rådighed ved vores fællesspisninger, i tykt og
tyndt, og endda flere dage i træk.
Tak til Asger, som altid løber sognet og omegn tyndt med flyers.
Tak til Jørgen, som holder vores græs trimmet, hele året.
Tak til flere fra bestyrelsen og frivillige, som holder udeområderne trimmet og vinduerne blanke.
En stor tak til alle de frivillige hænder, som står til rådighed på alle tider døgnet rundt for at rengøre vores
lokaler og er med til at gøre en forskel.
Om jeg er den rette formand for foreningen, vil jeg ikke afgøre, men jeg har gjort det bedste, jeg formår.
Så støt op om sognegården, og sørg for, at foreningen kan bestå, kom med i en harmonisk bestyrelse, hvor vi
har vores forskelligheder, men dog er enige om én ting: Vi vil gerne sognegården.
Det giver mange gode stunder at være social i lokalsamfundet.
Tak for 2019.

29-Juli-2020

Bestyrelsesmøde den 29. juli 2020 kl.19,00 i Sognegården.


Mødedeltager. Tina Nielsen, Søren Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen og Birger H. Hansen. Fraværende Johnnie Laursen.
Formanden orienterede om de tiltag for Covid 19, der gælder i forbindelse med driften af forsamlingshuse, en orientering som vi har modtaget fra foreningen Danske forsamlingshuse, denne vejledning gælder for husets egne arrangementer og de foreninger der bruger huset, derfor vil kopi af disse tiltag blive omdelt til foreninger der bruger huset, de vil ligeledes blive sat op i huset, så private lejere også har mulighed for at orientere sig omkring disse, og vi kan kun påtale, at private arrangementer er på eget ansvar.
Vedrørende den kommende generalforsamling, den 17. august kl. 19.00 i Sognegården, blev det aftalt, at den afholdes i den store sal, og der serveres kaffe/the med hjemmebagt kringle, andet praktisk vedrørende afholdelse af generalforsamlingen blev aftalt, der var vist interesse fra flere sider for, at opstille til valgene og til frivillig medhjælp, i forbindelse med det praktiske arbejde, i den kommende tid.
Kasseren orienterede om økonomien, som stadig var påvirket af nedlukningen på grund af Covid 19. Tina oplyste at der var stigende interesse for, at leje huset de kommende måneder, så vi så en god positive udvikling.
Søren Hansen oplyste at der var nogle mangler af beskyttelsesdupper til stolene, og det ville være en lettelse, med en ekstra stolevogn i den lille sal, da det ville skåne gulvet og ryggen. Det blev besluttet at få disse ting bestilt og monteret, han foreslog også at man ikke stablede bordene i den lille sal, da det var et tungt og unødigt arbejde.
Det blev ligeledes oplyst, at der var indkøbt 10 håndsprit automater, som var installeret på udvalgte steder i lokalerne.
De praktiske forhold i forbindelse med vor fællesspisning blev drøftet, der var enighed om at sløjfe buffet med selvbetjening, der var andre gode løsningsforslag på bordet, som sikre en god hygiejne, både for gæsterne som for de frivillige.
Det blev vedtaget at afholde konstituerende møde mandag den 28. august kl. 19.00 i Sognegården.
Tina medbringer kage, Ole kaffe og the.
Mødet slut kl. 21.00
Birger H. Hansen

15-Juni-2020

Bestyrelsesmøde den 15. juni 2020 kl.19,00 i Sognegården.


Mødedeltager. Tina Nielsen, Søren Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen og Birger H. Hansen. Fraværende Johnnie Laursen.
Formanden bød velkommen og orienterede bestyrelsen i enkeltheder om vanding af blomster og tjek af vandhaner spindelvæv m.m. i forbindelse med de planmæssige tilsyn af Sognegården under nedlukningen, på grund af Covi 19 i dette forår, nedlukningen hvor al udlejnings aktivitet var afmeldt, eller udsat til senere afholdelse, og der først nu så småt, var lukket op for igen.
Kasserer orienterede om foreningen økonomi, der naturligvis var påvirket af manglende udlejninger, og at der var et mindre forbrug af energi, men at økonomien var tilfredsstillende trods disse ydre påvirkninger.
De foreninger som aftalemæssigt havde lov til at bruge sognegården, ville blive orienteret om, at de fra nu af, kunne benytte lokalerne, men at det var på deres eget ansvar, og man levede op til de forholdsregler der var gældende, eller blev iværksat af de offentlige myndigheder.
Foreningen havde stadig et udestående, i forbindelse med udleverede nøgler til en forening, som havde adgang til Sognegåden, disse forhold vil der blive fulgt op på, og skal løses inden en nærmere fastsat tidsfrist.
Den aflyste fællesspisning vil blive forsøgt gennemført i september, for de medlemmer der har betalt for dette arrangement, i den forbindelse vil der blive omdelt flyers midt i august.
Sognegårdens generalforsamling vil blive afholdt mandag den 10. August, annonce i Øboen uge 29. Fremover vil der på medlemskortene for par, blive udlevet et kort med navne på begge medlemmer, men kontingentet er stadig pr. medlem.
Der blev drøftet en rengørings og pasningsaftale for udendørs arealerne for den kommen tid.
Det blev til slut vedtaget, at Søren tilpassede budgettet for det indeværende regnskabsår, med de ændringer der har og vil være for resten af året.
Mødet slut 21.30.
Næste møde onsdag den 29. juli kl. 19.00. I Sognegården.
Søren kaffe/the, Willy kage.
Birger H. Hansen

Bestyrelsesmøde Lindelse Sognegård den 3. marts 2020.


Mødedeltager. Tina Nielsen, Søren Hansen, Willy Edvardsen,
Ole Sørensen og Birger H. Hansen, fraværende Johnnie Laursen.
Orientering fra formanden.
Hun fremlagde resultatet for den netop afholdte fællesspisning, det viste et pænt overskud.
Ligeledes omtalte hun et problem med en lejer, der ikke havde betalt for ødelagt inventar, det er trist når man ikke overholder reglerne for indgåelse af lejeaftale, selv efter gentagne opfodringer.
Regnskabet blev kort kommenteret af Kasserer Søren Hansen, det viste et pænt positivt resultat for 2019.
Kassereren gennemgik budgettet for det kommende regnskabsår, og det viste også, at vi skulle komme ud med et overskud, såfremt der ikke indtrådte store ekstra regninger i 2020.
Medlemstallet er 460 og forventes stort set uændret i 2020.
Rengøringslisten blev gennemgået og arbejdet blev foreløbigt fordel, indtil de frivillige havde meldt ind, hvorefter den endelige liste blev udmeldt.
Enkelte punkter, i forbindelse med rengøringen, blev endnu engang påpeget og erindret om, så huset fremstod indbydende til de kommende lejere.
Generalforsamlingen bliver afholdt mandag den 6. april kl. 19.00 i sognegården.
Søren og Tina er på valg, begge modtager genvalg.
Der var allerede kontaktet eventuelle potentielle medlemmer, og flere ville blive kontaktet, så vi kan komme op på en fuld bemandet bestyrelse
Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og kringle.
Fællesspisningerne den 27. marts og den 24. april blev omtalt, menuen den 27. er jo allerede fastlagt, og til den 24. april blev det foreslået Svinekam med salat og isdessert, der var enighed om at det kunne blive rigtigt lækkert her i foråret.
Vi fik en orientering om at Idrætsforeningen ønskede gulvet opmærket til en badmintonbane, der var et par løsninger, hvidt tape eller en opmærkede bane som bestod af måtter, der skulle rulles ud, disse ville blive diskuteret med Idrætsforeningen, som også selv skulle afholde omkostningerne.
Mødet sluttede kl. 21.30.
Næste møde bliver tirsdag den 28. april kl. 19.00 i Sognegården.
Søren kaffe og the og Tina medbringer kage.
Birger H. Hansen.

Bestyrelsesmøde Lindelse Sognegård den 6. januar 2020, hos Tina


Mødedeltager. Tina Nielsen, Søren Hansen, Willy Edvardsen,
Birger H. Hansen, fraværende Johnnie Laursen.
Orientering fra formanden.
Det havde været et tilfredsstillende år med en god udlejning,, hun lagde ikke skjul på at det havde været et år, med store udfordringer for hende privat, i forhold til arbejdet med rengøring og madlavning på Sognegården, bestyrelsen var enige om at man var ind forstående med og håbede at hun ville geare lidt ned, så helbredet kunne følge med.
Regnskabet blev kort kommenteret af Kasserer Søren Hansen, han pegede på at vi havde store omkostninger i forbindelse med opvarmningen af huset og at en post på 90.000 kr. til olie var et betragteligt beløb, og at man hen af vejen skulle undersøge muligheden for, at etablere billigere opvarmningsmulighed, og om muligt at søge om tilskud til dette.
Medlemstallet var stort set uændret, ham skønnede at vi fik et acceptabelt overskud i regnskabsåret.
Vi planlagde det kommende medhjælper arrangement der blev fastsat til den 21-01-2020 og menuen blev besluttet.
Derefter gik vi over til fordeling af arbejdet, med rengøringen af Sognegården, for de næste par måneder, vi kunne godt ønske at der var lidt flere frivillige til at trække på.
juleudsmykningen som vi diskuterede på sidste møde blev drøftet, og vi indså med den tilbagemelding vi havde modtaget, måtte vi overlade det til Sogneforeningen.
Det praktiske med omdelingen af flyers blev fastlagt og fordelt.
Næste bestyrelsesmøde søndag den 23. februar kl. 09.30 i Sognegården.
Ole medbringer brød og Birger kaffe og the.
Mødet slut kl. 22.00
Birger H. Hansen

Bestyrelsesmøde Lindelse Sognegård den 4. november 2019.
Mødedeltager. Tina Nielsen, Søren Hansen, Willy Edvardsen,
Birger H. Hansen, fraværende Ole Sørensen og Johnnie Laursen.

Orientering fra formanden.
Meget tilfredshed med det fælles Morten and arrangement, med Sogneforeningen, også med de mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Det havde givet et fint overskud på godt 9.000 kr. som skulle bruges til juleudsmykning i Lindelse by.
I forbindelse med juleudsmykningen, drøftede vi et forslag, som gik på, at vi i fællesskab med Sogneforeningen, købte flere hjerter med kunstig gran og lyskæde, som skulle opsættes i nogle af hullerne, hvor flag alleen plejer at stå, disse skulle så stå i perioden, fra 1 søndag i advent, og tages ned inden nytårs aften. I forbindelse med dette ville vi så spørge beboerne, som fik sat et hjerte op ud for deres hus, om de ville sponsere strøm, eller levere dette for et mindre beløb. Dette forslag var der opbakning til fra bestyrelse, og vi ville nu henvende os til Sogneforeningen, for at høre, om de også syntes dette var en god ide, inden vi gik videre med projektet.

Kasser orienterede om foreningen økonomi, den så fornuftigt ud, selvom vi stod for en større udskrivning til fyringsolie. Vi havde haft udgifter til udskiftning af hjul på vogne til bordene, der skulle også suppleres med glas og lidt andet køkkenudstyr.

Rengøringskalenderen blev gennemgået og man tegnede sig til en foreløbig plan, for de kommende måneder.

Kommende fællesspisnings arrangementer i 2020 blev foreløbig fastlagt til følgende fredage, 7/2, 27/3, 24/4, 12/6, 25/9, 30/10, 27/11.
Fremover bliver det sådan at man kan købe billetter til fællesspisning et par datoer, hvor Tina vil være til stede i sognegården, (oplyst på omdelte Flyers), ellers kunne man ringe til Tina, for at bestille billetter og betale på MobilePay, så ville billetterne blive udleveret, ved indgangen til arrangementet.
Fremover vil vi gøre medlemmer opmærksom på, at besøge hvor hjemmeside, for at følge med i kommende arrangementer, da det er et stort arbejde at fordele Flyers op til hvert arrangement.

Hovedrengøring af køkken og anretter rum, blev fastsat til søndag den 19. januar.

Herefter blev der drøftet praktiske forhold, i forbindelse med driften af huset.
Bestyrelse prioriterer rengøring, vedligeholdelse af hus og inventar meget højt, så det vil se indbydende ud til vore lejere, så disse også behandler det derefter.

Mødet sluttede 22.30.
Næste møde mandag den 6. januar 2020 kl. 19.00 hos Tina.
Birger H. Hansen.

16-September-2019

Foreningsmøde

Bestyrelsesmøde Lindelse Sognegård den 15-08-2019.


Mødedeltager. Tina Nielsen, Søren Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen,
Birger H. Hansen, fraværende Johnnie Laursen.

1.
Orientering fra formanden.
Udlejningen af huset er i positiv udvikling, og det går rigtig godt i øjeblikket, så det er meget tilfredsstillende.
Det blev omtalt, at der var nogle enkelte lejere der havde opsat kroge i loftet, for at kunne udsmykke den store sal, i forbindelse med arrangementer.
Bestyrelsen kunne godt forstå, at der kunne være et behov for dette, og valgte at montere et antal kroge i kanten af loftet, på hver af de lange sider i den store sal, dette skulle så gerne forhindre at lejer montere yderligere befæstigelse, dette kunne på sigt ødelægge det pæne lokale.
Ligeledes ville vi lave en præsidering i lejekontrakten, at der ikke måtte bores eller sættes nogen form for skruer og kroge i vægge og loft.
Det blev oplyst at gulvvaskemaskinen havde haft service, og at montøren havde påpeget, at det var vigtigt at støvsuge gulvet inden man brugte gulvmaskemaskinen, da den ellers kunne stoppe til og derved lide overlast.
Der havde været nogle småproblemer med papirautomaterne, som Tina ville drøfte med leverandøren.

2.
Kasserer orienterer omkring medlemstallet, som så tilfredsstillende ud, der manglede kun ganske få medlemmer i forhold til sidste år.
Kasserer orienterede også omkring økonomien, og konstaterer at den så tilfredsstillende ud pr. dags dato.

3.
Fællesspisning den 20. september blev drøftet og det blev besluttet at der serveres Forloren Hare og Marieboller som dessert.
25. oktober Mortens and, fælles med Sogneforeningen, i den forbindelse ville vi forsøge at afholde et møde den 23. september, med Sogneforeningen for planlægning af arrangement.
22. november afholdes den årlige julefrokost, med et stort udvalg af lækkerier.

4.
Den 16. september vil der blive indkaldt til fællesmøde med de foreninger, der har fri adgang til lokalerne på Sognegården.

5.
Det blev vedtaget opsætte en papirkurv ved hovedindgangen, ligeledes blev det vedtaget at male "rygekasserne" som er placeret forskellige steder udvendigt på bygningerne, det var et arbejde som Søren ville gøre ved lejlighed.

6.
Rengøringsplanen blev gennemgået og foreløbigt fordelt blandt de frivillige.

7.
Under eventuelt, blev der afholdt et kort kursus, for de mandlige medlemmer i ophængning af rengørings udstyr på tørrestativ.

Mødet sluttede 22.30.
Næste møde den 4. november kl. 19.00.

Kaffe the, Willy og Ole tog kage med

Fællesmøde med foreninger der har fri adgang til sognegården.
Den 16. september kl. 19.00. i Sognegården.
Repræsentanter for følgende foreninger deltog.
Lindelse Idræts Forening,
Lindelse og Omegns Sogneforening,
Husholdningsforeningen,
Torsdagsklubben,
Pensionist Foreningen,
Lindelse Hjertestarter Forening
og Lokalhistorisk Forening.
Derudover deltog alle bestyrelses medlemmer for Lindelse Sognegård.
Formanden for Lindelse Sognegård Tina Nielsen bød velkommen, og fortalte om aktiviteter i sognegården, herunder sognegårdens egne aktiviteter, hun nævnte at der var rigtig mange udlejninger i Sognegården og det fungerede rigtig godt.
Tina appellerede til foreningerne om der var nogle, der kunne have lyst til at deltage frivilligt i rengøringen af huset, netop på grund af de mange aktiviteter, var der brug for flere hænder.
Tina bad foreningerne forud for deres arrangementer, at meddele hvilke lokaler og eventuelt køkken, de havde brug for til deres arrangementer, så disse ikke var sammenfaldende foreningerne imellem, det var meget uheldigt hvis dette skete, det vil vi meget gerne have styr på, selvom man havde adgang til sognegården, var det en betingelse, at der ikke var andre der brugte lokalerne.
Tina Nielsen opfodre foreningerne til, at sende hende noget materiale om den enkelte forening, som hun så ville sætte på Sognegårdens hjemmeside, hun havde eksempler på, at man herigennem kunne finde nye medlemmer, med interesse for den enkelte forening, der er rigtig mange besøgende på hjemmesiden.
I forbindelse med L.I.F. indretning af køkken i deres afdeling, gjorde Tina opmærksom på, at det kunne skabe problemer med hensyn til, om der var nok el til rådighed, da man havde oplevet, at sikringerne i Sognegården køkken var sprunget, da der samtidig var aktivitet i L.I.F. lokaler, der vil blive iværksat en testning af systemet for, at finde ud af om der var noget der skulle ændres, så der er el nok til alle.
Herefter fik de enkelte fremmødte repræsentanter for foreningerne mulighed for, at gennemgå deres programmer, ud fra denne gennemgang var det tydeligt, at der var godt gang i aktiviteterne, der var en rigtig god positiv stemning, og vi kunne spore en tilfredshed med samarbejdet.
Mødet sluttede kl. 21.00.
Birger H. Hansen.

14-Maj-2019

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 14. maj 2019. kl. 19.00.
1. Mødedeltager. Tina Nielsen, Søren Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen,
Birger H. Hansen, fraværende Johnnie Laursen.
1.
Formanden meddelte at fællesspisningen den 26. april var forløbet tilfredsstillende, med 65 deltager.
2.
Kasserer orienterede omkring foreningen økonomi, og konstaterede at regnskabet så tilfredsstillende ud pr. dags dato.
3.
Gennemgang af medlemslisten og status, på salget af medlemskort, næsten alle medlemmer var besøgt, de manglende ville blive kontaktet i nær fremtid.
Der blev kort drøftet medlemskab og fordele og muligheder i forbindelse med dette.
4.
Udlejningen så for tiden godt ud og var bedre en på samme tid sidste år.
Små ting i forbindelse med udlejningen blev drøftet.
5.
Gulvvaskemaskine og problem med vandtilførsel til denne blev drøftet, Søren ville i forbindelse med næste rengøring, undersøge hvad der kunne gøres.
6.
Fællesspisning den14. juni. Menuen blev vedtaget og ville komme til at bestå af forret og buffet med tre slags kød og med kaffe og kage til dessert, pris 100,- kr. pr. deltager, billetter kan købes hos Min købmand Lindelse fra den 21. maj.
7.
Valg arrangementer henholdsvis den 26. maj og den 5. juni blev gennemgået, forplejning og den ønskede menu var modtaget, arbejdet i denne forbindelse blev fordelt.
8.
Formanden orienterede om at der var udskiftet lås i døren fra salen til baderum, en opfølgning som tidligere var besluttet.
9.
Eventuelt, praktiske ting i forbindelse med driften af huset blev drøftet, der var ikke grundlag for store ændringen for nuværende.
10.
Næste møde blev fastsat til torsdag den 15. august kl. 19.00
Søren medbringer Kaffe og The, Tina kage.
Mødet slut kl. 22.00.

Konstituerende møde i Foreningen Lindelse Sognegård

Konstituerende møde i Foreningen Lindelse Sognegård
Den 4. april 2019 kl. 19.00.

1. Mødedeltager. Tina Nielsen, Søren Hansen, Ole Sørensen, Willy Edvardsen,
Birger H. Hansen og Johnnie Laursen.

2. Bestyrelsen konstituerer sig på følgende måde.
Formand Tina Nielsen
Næstformand Ole Sørensen
Kasserer Søren Hansen
Referent Birger H. Hansen
Willy Edvardsen.
Suppleant.
Johnnie Laursen.

3. Fordeling af arbejdet. Søren, Alic og Ole stod for udendørsarealerne, samt små reparationer og malerarbejde, med hjælp fra andre, i det omfang der var behov for dette. Derudover blev der talt om, og tilkendegivet i hvilken omfang, man kunne deltage i arbejdet.

4. Opkrævningen af medlemskontingent er påbegyndt, og vi vil intensivere denne, så snart vi har modtaget listen fra Tina, over de aftalte ruter. Vi stiler efter at have opkrævningen tilendebragt, inden den 15. Maj.

5. Der blev udarbejdet en vejledende liste, over hvem der deltager i rengøring i huset, Tina ville efterfølgende udsende den til bestyrelsen, når de frivillige har indtegnet sig.

6. Fællesspisningen den 26. april blev gennemgået og mødetidspunkterne blev fastlagt.

7. Eventuelt. Tina orienterede om forplejning af de tilforordnede, i forbindelse med det kommende EU valg den 26. maj, som bliver afholdt her i huset.
Næste møde er fastsat til tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00.
Tina medbringer brød, Birger kaffe og The.
Mødet slut kl. 21.00

01-April-2019

Generalforsamling i Forening Lindelse Sognegård

Referat af generalforsamling Lindelse Sognegård
mandag den 1. april 2019 kl. 19.00.

1. Formanden Tina Nielsen bød velkommen, til ca. 25 fremmødte medlemmer.
Herefter gik hun over til generalforsamlingens dagsorden, og foreslog Christian Faber-Rod som ordstyrer og Birger H. Hansen som referent. Begge blev enstemmigt valgt.

2. Ordstyrer foreslog punktet Valg af Stemmetællere udsat til senere, hvis der skulle blive brug for disse.

3. Ordstyrer gav ordet til Tina for aflæggelse af Bestyrelsens Beretning.
Tina var bekymret for den problematik, man havde haft for at skaffe kandidater til bestyrelsen, og håbede på at finde nogle emner, her på generalforsamlingen.
Hun omtalte den store opbakning man havde til fællesspisninger, her til det overståede efter jul arrangement, var der mødt 112 deltager op, hvor man også havde nået grænsen for det antal, som køkkenet kunne klare. Fremover ville man sætte prisen op til 100 kr. pr. deltager for en sådan tre retters menu, hvad man syntes var meget rimeligt.
Foreningen havde investeret og fået sponsoreret nye stole, så nu havde man også 100 nye stole, til den store sal.
Hun omtalte, at der havde været et lille fald i udlejninger fra 2017 - 2018, men at man allerede kunne konstatere, at der ville være en stigning i 2019, så det var meget tilfredsstillende.
Foreningen var privilligeret af at have mange frivillige medhjælpere, så en rigtig stor tak til alle dem, der havde været med til at drive sognegården i årets løb, men at der stadig var plads til flere hænder, at fordele opgaverne på.
Ligeledes rettede hun en stor tak til bestyrelsen for en stor indsats, og en stor tak til alle medlemmer, for en stor opbakning til vore arrangementer i sognegården.
Generalforsamlingen kvitterede for beretningen med klapsalver, og godkendte den uden bemærkninger.

4. Næste punkt på dagsordenen var aflæggelse af det reviderede regnskab. Kasserer Søren Hansen fik ordet og gennemgik årets resultat, resultatet viste et overskud på 56.245,46 kr. inden hensættelser. Det var et fint resultat i forhold til det budgetterede på 40.410 kr. Forklaringen på forskellen kunne bl.a. skyldes, at der i året kun var fyldt olie til opvarmning på 2 gange mod normalt 3 gange. Der var også en periodeforskydning på elforbruget.
Om Sognegårdens forsikringsforhold blev det oplyst, at frivillige var forsikret, når de udførte frivilligt arbejde i Sognegården.
Revisors påtegning blev anerkende noteret.
Budgettet for 2019 blev gennemgået, der var kun enkelte opklarende spørgsmål.
Regnskabet og budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Kontingentet for indeværende år blev uændret foreslået til 50 kr. pr. medlem, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Ordstyrer gik herefter over til valghandlingen.
Hanne Pedersen, ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Kamma Brylle ønskede at stoppe i bestyrelsen på grund af helbredet.
Asger Nielsen og Jannie Bønnelykke ønskede ligeledes heller ikke at fortsætte.
Der skulle derfor vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer for 1 år,
og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt 2 suppleanter.
Ole Sørensen var på valg og blev genvalgt.
Bestyrelse foreslog Birger H. Hansen og Willy Edvardsen, som begge blev valgt for en 2 årig periode.
Som suppleant valgtes Johnny Lauersen.
Da det ikke lykkedes at finde flere kandidater, besluttedes det på ordstyrerens forslag, at bestyrelsen fortsatte med 5 medlemmer og 1 suppleant det kommende år.
Såfremt der skulle dukke flere kandidater op kunne de blive valgt på en ekstraordinær generalforsamling.

7. Der var ingen indkomne forslag

8. Under eventuelt blev der drøftet forslag til at minimere svindet af service fra huset, og hvad der yderlige skulle til, for at lejerne erstattede ituslået og bortkommet udstyr.
Ordstyrer afsluttede herefter generalforsamlingen, og gav ordet til Tina Nielsen for afsluttende bemærkninger.
Hun takkede Christian Faber-Rod som ordstyrer og tak til Birger H. Hansen som referent og rettede en stor tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Hanne Pedersen og Kamma Brylle for deres arbejde i Bestyrelsen.
Ligeledes rettede hun en tak til Asger Nielsen og Janni Bønnelykke.
Tak til Ole Sørensen for at han ville fortsætte i bestyrelsen og bød velkomme til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Willy Edvardsen og Birger H. Hansen, samt suppleant Johnny Lauersen.
Ordstyrer
Christian Faber-Rod/
referent
Birger H. Hansen

Bestyrelse møde d. 18 Februar – 2019 kl. 19.00
Deltager: Hanne Pedersen, Søren Hansen, Ole Sørensen, Asger Nielsen, Kamma Brylle & Tina Nielsen

1. Formand Tina Nielsen
Udlejningen går godt.
Fællesspisningen d. 15 Februar gik fint med 118 deltager.
Der er kommet frivillige som hjælper til med at lave mad til fællesspisning. ( Dejligt )
Bestyrelsen bestemmer menuen, opskrifter og sørge for indkøb ved Min Købmand Lindelse.

2. Kassere Søren Hansen
Karina Mikkelsen har lavet foreningens regnskab.
Regnskabet gennem gået for år 2018, og godkendt i bestyrelsen – med flot resultat.
Budget lagt for år 2019

3. Rengøring
Det er slut med rengørings tjek.
Ved hver rengøring skal der minimum 2 personer på, så vi undgår fejl og mangler.
Ny rengøringsplan fordelt mellem frivillige og bestyrelsen.

4. Fællesspisninger til juni 2019
Fællesspisning d. 15 Marts er menuen planlagt og flyes er hustand omdelt.
26 April står menuen på Hønsesalat og Korteletter med kartofler og grøntsager,
Kaffe med rabarbertærte.
14 Juni skal vi afholde vores Grill – stege Buffe. Med flere forskellige forretter og hovedretter og kaffe med kage.

5. Medlemskort 2019/2020
Der er bestilt nye medlemskort, og vi begynder salget af disse når de kommer.

6. Generalforsamling d. 1. April. - 2019 kl. 19.00
Generalforsamlingen bliver afholdt i Lindelse Sognegård lillesal kl. 19.00
Annoncen kommer i øboen d. 5 Marts – 2019.
Regnskab, budget og revisions rapport fra Pwc. Kommer til at kan ses på vores hjemmeside under NYHEDER ca. 3 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen mødes kl. 17.00 i Sognegården den pågældende dag, og laver kaffe og
dækker bord.
Der mangler rigtige mange i bestyrelsen.
Vi skal vælge 1 bestyrelse medlem til 1 år, 4 bestyrelse medlemmer til 2 år og 2 nye suppleanter til 1 år. For at Sognegården kan forsætte.

7. Evt.
Ingen kommentar.

8. Næstemøde
Efter Generalforsamlingen
Konstituerende møde d. 4 April. – 2019 i Lindelse Sognegård

Bestyrelsemøde

Bestyrelse møde d. 11 December kl. 1900 i Lindelse Sognegård
1. Formanden byder velkommen og dagsorden godkendes
Dagsorden godkendt.
Fremødt: Søren Hansen, Ole Sørensen, Hanne Pedersen, Asger Nielsen & Tina Nielsen

2. Formanden
Takker for året der er gået, rigtig godt samarbejde i bestyrelsen.
Ikke at forglemme alle de frivillige som også lægger rigtig mange timer i huset med rengøring og hjælp til vores fællesspisninger.
Fællesspisninger går rigtig godt, og der kommer rigtige mange til hvert arrangement..

3. Kasseren
Rengskabet er godkendt.
Der skal olie på inden jul.
Selvom der er indkøbt nye stegegryder og bestik, ser resultatet pænt ud.
Vi venter lige med at supplere glas og service til det nye år.
Det går ikke for godt med at der bliver betalt for itu slået service, så derfor stiger lejen en lille smule i det nye år, se på hjemmesiden.

4. Suppegilde – Langelansk efter jul
Flyers bliver lavet, og trykt på frivilligcenteret.
Datoen er planlagt til d. 15 Februar – 2019 kl. 18.30, deltager max 120

5. Fællesspisninger 2019
Fremad retter afholdes der fællesspisninger på følgende måde.
4 store arrangementer om året er Langelandsk efter Jul, Sommer-Grill bufet, Mortensaften, og Julefrokosten disse aftner kommer til at koste 100 kr. pr person.
De andre arrangementer kommer til at koste 75 kr. som de altid har gjort, for medlemmer.
Plan for disse arrangementer i 2019 er følgende datos: 15 Marts, 26 April, 14 Juni, 20 September, 25 Oktober, 22 November.

6. Optælling, og rengøring af køkken og anretter rum
Status i køkken og anretterværelset, og hovedrengøring – d. 5 og 7 Januar - 2019

7. Rengøring
Rengøring er fordelt mellem bestyrelsen og frivillige. Frem til februar.

8. Bestyrelsen fremad rettet
Fra vores generalforsamling i april. Kommer vi til at mangle rigtige mange bestyrelse medlemmer, så vi håber på rigtig stort opbakning fra vores mange dejlige medlemmer som har deres gang i Sognegården. Der er nød til at komme nogle som har lyst til at tage en bestyrelse plads, så Sognegården kan bestå.
Bestyrelsen mene at det ville være rigtig ærgerligt skulle vi dreje nøglen om.

9. Forbedringer i Huset
Der skal nye gummihjul på begge vogne til bordene , og hjørne lister på karmen ind til bord/stol rummet.
En plade på væggen, så den ikke bliver kørt i stykker.

10. evt
Ingen ting

11. Næste møde Planlagt til d. 25 Februar kl. 19.00

22-Oktober-2018

Bestyrelsemøde

Bestyrelsesmøde den 22 Oktober - 2018 kl. 19.00
Lindelse sognegård

Deltager: Søren Hansen, Ole Sørensen, Kamma Brylle, Hanne Pedersen,
Asger Nielsen og Tina Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden / Formanden
Dagsorden blev godkendt uden anmærkninger.
Fællesspisnings arrangementerne går rigtig godt, medlemmerne støtter godt op om disse aftner.
Forening Lindelse Sognegård skal til at indgå et samarbejde med Lif., som skal til at afholde inden døres aktiviteter. Bordtennis og badminton.
Der er rigtig mange frivillig, som kommer og hjælper med forskellige opgaver til mortensaften arrangementet.
Alle de gamle stole er solgt til 25 kr. pr stol, og nye er indkøbt.

2. Kasserer
Regnskabet er godkendt.
Medlems tal er pt. 467 stk..
Det er sommetider lidt af en opgave at finde ud af hvor kontingenterne høre til, når der ikke er sat navn eller adresse ved. 
Vi må se om vi skal have endnu en gang olie på, inden året slutter.

3. Fællesspisning – forslag ???? d. 23 November
Vi er blevet enig i bestyrelsen om at det skal være en julefrokost.
Den 23 november bliver foreningens sidste arrangement, Julefrokost
Hvor vi vil have både kolde og lune retter.
Første fællesspisning bliver i 2019 februar Langelandsk efter jul.
For fremtiden vil foreningen have 3 store arrangementer om året
Langelandsk efter jul, Sommerbuffet og Julefrokost til 100 kr. pr person
De andre aftner vil forgå som altid.

4. Bestilling af diverse papirvare / piskeris. Hvad med de sorte gryder
Der bliver bestilt diverse papirvare og andre rengørings artikler til resten af året.
Ligeså bliver der suppleret kopper, glas og andre mangler i køkkenet.
Indkøb af to piskeris med silikone og tre sorte stegegryder.

5. Rengøring
Rengøringsplanen er fordelt frem til 1 Januar - 2019

6. Status, optælling og hovedrengøring i køkken og anretterum
Der skal rengøres og tælles op inden årsskiftet i køkken og anretter værelset
Søren og Ole, får styr på køkkenet
Hanne, Kamma, Asger og Tina ordner resten.

7. Julebelysning
Der er lidt problemer med at få lyskæderne til at virke rigtig, der gøres endnu et forsøg.

8. Evt
Ingenting

9. Næste møde Tirsdag den 11 december kl. 19.00 i Sognegården

02-August-2018

Bestyrelsemøde

Bestyrelsemøde den 2 August – 2018 klokken 19.00
Lindelse Sognegård
Deltager: Hanne Pedersen, Søren Hansen, Kamma Brylle, Ole Sørensen,
Asger Nielsen & Tina Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden / Formanden
Dagsorden bliver godkendt uden anmærkninger.
Udlejning i huset ser godt ud resten af året, der er en del dobbelt udlejninger.
Fællesspisningerne bliver der støtte godt op om.
Det er rigtig dejligt at der er så mange frivillige som støtter op om rengøringen i huset.

2. Kasserer / foreningsmedlemsskab opkrævning skal sendes rundt
Sognegårdens regnskab godkendt.
Medlemskontingent for foreninger i huset, er sendt rundt.

3. Salg af medlemskort og antal
Der er blevet solgt medlemskort til godt 430 medlemmer.
Som altid har vi mistet nogle af de gamle medlemmer, men der er også kommet mange nye til.
Så foreningen er godt tilfreds.

4. Stole & bestik
Der er bestilt nye stole til stor sal 100 stk.
De bliver betalt med de penge som er kommet ind med ( Køb en stol ), og sponsorater til huset.
Disse stole er bestilt ved Luthje-trading.
Da der forsvinder rigtig meget bestik i huset, har vi været nød til at supplere dette, og der er bliver også købt et ekstra sæt.

5. Dagsorden skal den også på vores hjemmeside, spørg medlemmer
Bestyrelsen er blevet enig om at for fremtiden bliver dagsorden også lagt på vores hjemmeside.

6. Fællesspisning d. 28 September
Der bliver serveret steg og paneret flæsk med kartofler og persillesovs.
Æbletærter af forskellige slagts.
Arbejdsopgaverne er fordelt.

7. Rengøring
Ny rengørings plan er fordelt blandt bestyrelsen og mange frivillige.

8. Evt. ingen ting

9. Næste møde: 22/10-2018 kl. 19.00 i Sognegården

07-Maj-2018

Bestyrelsemøde

16-April-2018

09-April-2018

Generalforsamling i huset

Generalforsamling i Foreningen Lindelse Sognegård
Afholdes mandag den 9 april kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af det reviderede regnskab samt
Budgettet for det kommende år.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse medlemmer og suppleanter
4 bestyrelse medlemmer
Karina Mikkelsen – ønsker ikke genvalg
Pia Andersen – ønsker ikke genvalg
Søren Hansen – modtager genvalg
Tina Nielsen – modtager genvalg
Suppleanter
Asger Nielsen – ønsker ikke genvalg
Jannie Bønnelykke – modtager genvalg

7. Indkommende forslag – ingen

8. Eventuelt


Referat af Generalforsamling i Lindelse Sognegård mandag den 9. april 2018

Formand Tina Nielsen bød velkommen til i alt 30 fremmødte medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent: Michael Schou-Hansen blev valgt som dirigent og Helle Schou-Hansen som referent.

2. Dirigenten indledte med at meddele, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med annonce i Øboen 6. marts 2018.
Valg af stemmetællere: Jørgen Nielsen og Birger Hansen blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning.
Forsamlingen godkendte beretningen med applaus.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab samt budgettet for det kommende år:
Enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen.
Det besluttes, at revisorbemærkningerne for fremtiden lægges på Sognegårdens hjemmeside før generalforsamlingen, samt er tilgængelige ved selve generalforsamlingen.
Enkelte uddybende forklaringer til budgettet.
Herefter blev regnskab og budget godkendt af forsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet er fortsat 50 kr. pr. person årligt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Tina Nielsen og Søren Hansen var på valg og blev begge genvalgt.
Pia Andersen og Karina Mikkelsen ønskede ikke genvalg.
Det var ikke muligt at finde to nye bestyrelsesmedlemmer, hvorfor generalforsamlingen anmodede bestyrelsen om at fortsætte med fem medlemmer og arbejde videre på at finde de to manglende bestyrelsesmedlemmer, som herefter indvælges på en ekstraordinær generalforsamling.
Suppleanter:
Jannie Bønnelykke og Asger Nielsen blev genvalgt.

7. Ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt:
Ole Sørensen takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde gennem 2 år. Foreningen håber at få medlemmer i lokalsamfundet til at involvere sig, og håber især på, at det er muligt at få den yngre generation til at slutte op om foreningen.
Afgående bestyrelsesmedlem takkede for 2 fantastiske år, men trak sig tilbage, da det ikke var muligt at leve op til sine egne krav om at deltage nok i arbejdet omkring Sognegården.
Da det jo ikke er meningen, at bestyrelsen skal gøre alt det praktiske arbejde i Sognegården, fremkom et forslag fra forsamlingen, at bestyrelsen gør opmærksom på, specifikt hvilke arbejdsopgaver, der ønskes hjælp til.
Der er allerede nu en god kreds af frivillige, som hjælper til med forefaldende arbejde, herunder rengøring og fællesspisninger.

Michael Schou-Hansen/dirigent

Bestyrelsemøde

Bestyrelsen konstituerer den 16 april – 2018
Mødedeltager. Søren Hansen, Ole Sørensen, Kamma Brylle, Hanne Pedersen, Asger Nielsen,
Jannie Bønneløkke og Tina Nielsen

1. Bestyrelsen konstituer på følgende måde
Formand Tina Nielsen
Næstformand Ole Sørensen
Kasserer Søren Hansen og Karina Mikkelsen
Referent Hanne Pedersen
Kamma Brylle

Suppleanter
Jannie Bønneløkke
Asger Nielsen

2. Fællesspisning den 4 maj er der kommet styr på.

3. Flere frivillige hænder vil hjælpe i sognegården

4. Skabet på parkeringspladsen skal opdateres, så man kan se hvad der sker i huset

5. Salg af medlemskort igangsættes, ruter er fordelt.
Skal være færdig solgt inden 1 juni - 2018

Bestyrelsemøde i foreningen Lindelse Sognegård den 7 maj - 2018
Deltager: Søren Hansen, Ole Sørensen, Kamma Brylle, Hanne Pedersen,
Jannie Bønnelykke, Asger Nielsen og Tina Nielsen.

1. Dagsorden godkendes

2. Tina. Fællesspisning som er vel overstået, har igen givet et pænt overskud.

3. Søren. Gennemgang af regnskabet, det ser godt ud det hele.

4. Salg af medlemskort er i fuld gang, skal være færdig senest d. 1 juni – 2018
Alle fra bestyrelsen køre rundt.

5. Ny rengøringsplan er fordelt mellem bestyrelsen og mange frivillige.

6. Menu til fællesspisningen – Storsommer buffet d. 1 Juni kl. 18.30
Er vedtaget og arbejdsopgaverne er fordelt.
Der kommer også frivillige som giver en hånd med.

7. Der bliver købt 2 plantevogne til vores efterhånden store blomster inden døres, det får Søren styr på.
Supplerende indkøb af manglende bestik og køkkenredskaber, det får Tina styr på.

8. Evt.
Bestyrelsen er rigtig ærgerligt over at der sider gang på gang til vores fællesspisninger flere som ikke er medlem af foreningen.
Et medlemskab koster kun 50 kr. pr person.
Så bestyrelsen vil opfordre borger som kommer til disse arrangementer som at støtte op om foreningen.
Så hjælp os, og gør en forskel.

9. Næste møde 30 Juni – 2018 kl. 19.00 i Lindelse sognegård

Bestyrelsen konstituerer

05-Marts-2018

Bestyrelsesmøde den 5. marts 2018 i Lindelse Sognegård.
Deltagere: Søren Hansen, Kamma Brylle, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Hanne Petersen, Pia Andersen, Asger Nielsen, Jannie Bønnelykke, Karina Mikkelsen.
1. Tina byder velkommen. Dagsorden godkendt uden anmærkning.

2. Tina takker for god fællesspisning 2. marts. Der var stor opbakning fra de fremmødte ifm oprydningen, og stemningen var i top. Fællesspisningen gav endnu en gang et pænt overskud.


3. Kasserer Karina. Overskud på bundlinien trods få udlejninger og en stor men ikke uventet udgift vedr. varme.

4. Generalforsamling den 9. april 2018. 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg – 3 ønsker ikke genvalg, 1 er i tænkeboks. Forplejning planlagt. Ordstyrer og referent spørges.


5. Fællesspisning den 6. april 2018. Menu: Svinekam, grønt og kartofler. Der blev styr på hjælpere.

6. Punktet udsat til næste møde.


7. Rengøringsplan. Udarbejdes frem til primo maj 2018.

8. Kummefryser – punktet udsættes til næste møde.
Udsmykning/malerier – skal disse evt. fornyes? Der blev taget positiv imod forslaget.
Der er foretaget optælling af service – trist opgave, da der endnu engang mangler rigtig meget (for cirka kr. 6.000).
Der er udarbejdet 1. udkast til flyers til reklamebrug. Skal fordeles rundt i butikker, biblioteker, mm.

9. Evt. Intet.

10. Næste møde: Punktet udsættes til efter generalforsamlingen.

08-Januar-2018

Bestyrelsemøde

Bestyrelsesmøde den 8. januar 2018 i Lindelse Sognegård.
Deltagere: Søren Hansen, Kamma Brylle, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Hanne Petersen, Pia Andersen, Asger Nielsen, Jannie Bønnelykke, Karina Mikkelsen.
1. Tina byder velkommen. Dagsorden godkendt uden anmærkning.

2. Tina takker for godt samarbejde i året, der er gået. Alt holdes pænt og ordentligt både inde og ude. Der sendes atter fondsansøgninger. Tina udtrykker ønske om 3-4 årlige arrangementer i foreningen, som vi kan blive ”kendt” for. Vi har pt Langelandsk efter Jul og Sommer buffet – hvad kan vi mere byde ind med? Brunch ultimo november – tænk over det. Husk at læse gæstebogen. Vi har fået sponseret ny vimpel og flagline.


3. Regnskab. Tilfredsstillende overskud trods stor udgift til nyt gulv i salen. Der hensættes kr. 6.000 til brug til medlemsrelaterede udgifter i 2018.

4. Frivillig arrangement fredag den 26. januar 2018. Vi byder på en bid brød som tak for hjælpen i 2017.


5. Rengøring og optælling af service i køkken området. Søren og Ole tager sig af køkken, resten af bestyrelsen af anretterværelset. Der er en del service, der er gået i stykker i årets løb, men der er sjældent mønter i skålen…

6. Fællesspisning Langelands efter Jul – opgaver fordeles. Næste fællesspisning 2/3 2018 menu paprikakylling m. ris og kartofler, æblekage.


7. Medlemskort og kontingent for år 2018/19. Udkast til medlemskort godkendt.

8. Rengøringsplan. Udarbejdes frem til 11. marts 2018.


9. Der er modtaget stor ros for nisserne, som er blevet sat op. Der arbejdes på at få en ”bagside” til nisserne. Der er modtaget ris til hjerterne, så lysene var for små. Nyt forslag til belysning fremlagt.
Der udarbejdes flyers til reklamebrug. Skal fordeles rundt i butikker, biblioteker, mm.

10. Evt. Intet.

11. Næste møde: 5. marts 2018 kl. 19.

06-November-2017

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde
Bestyrelse møde den 6. november i Lindelse Sognegård.
Deltager: Søren Hansen, Kamma Brylle, Ole Sørensen, Pia Andersen, Hanne Pedersen,
Asger Nielsen og Tina Nielsen

1. Tina byder velkommen.
Dagsorden godkendt uden anmærkning.

2. Tina
Der har været uvedkommende ved Sognegården, smidt maling rundt omkring, tømt vores vejsalt og ødelagt gasskabets tag.

Mortensaften gik rigtig godt, der var 120 deltager.
Det var et fælles arrangement mellem Lindelse og Omegns Sogneforening og
Foreningen Lindelse Sognegård.
Overskuddet for aftenen går til juleudsmykning i Lindelse by.
Karina har bestilt 2 store nisser, som skal stå inden for hver byskilt, og Jørgen fra Illebølle har lavet flotte julehjerter.

Igen i år har vi fået et flot juletræ sponsoreret af Brian Dalsgård.

Fællesforenings møde er planlagt til den 4. december kl. 19.00 i Lindelse Sognegård.

3. Forening Lindelse Sognegård, skal stå for arrangementet til de valgtilforordnet i Sognegården.
Det gør vi ved fælles hjælp og frivillige hænder.

4. Fællesspisning den 24. november. Opgaver planlagt og fordelt.
Menu kan ses på hjemmesiden.

5. Fællesspisninger i år 2018
Fredag d. 2 Februar (Langelandsk efterjul), Fredag den 3 Marts, Fredag den 6 April, Fredag 4 Maj, Fredag den 1 Juni (Sommer Buffet), Fredag 28 September, Fredag 26 Oktober (Mortensaften), Fredag den 30 November.

6. Julebelysning/Nisser. Opsætning af julebelysning i byen, det gør Søren og Ole sammen med frivillige hænder.

7. Rengøringsplan, udarbejdes frem til 4 Januar 2018

8. Skabet som tilhører Lindelse og Omegns Sogneforening. Det er vedtaget at det
skal sættes op over for hoveddøren ved hækken på stolper. Det får Ole styr på.

9.Evt. Havde en snak om indkøb til fællesspisning, priser osv..

10. Næste Møde: 8 Januar - 2018

11-September-2017

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 11. september 2017 i Lindelse Sognegård.
Deltagere: Søren Hansen, Kamma Brylle, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Hanne Petersen, Pia Andersen, Asger Nielsen, Karina Mikkelsen.

1. Tina byder velkommen.
Dagsorden godkendt uden anmærkning.

2. Tina. Vi har modtaget et flot takkebrev fra en 11. gangs lejer af Sognegården. Tina takker for den store hjælp ifm rengøring efter gulvlægning. Tina oplyser, at der er købt ind af rengøringsartikler mm, så vi er dækket ind resten af året. Der vil derfor være minimalt af udgifter resten af året. Potterne udenfor er plantet til med flotte blomster, som vi har fået sponseret. Det har vi også de 3 flotte blomster i vinduerne i lille sal. Tak for det. Vi har pt solgt 31 stole – det er super flot. Der er et godt stykke vej endnu, før vi kan købe stole til den store sal også - MEN vi tror på det!!!

3. Regnskab. En del færre medlemmer og udlejninger end sidste år samt store ekstra udgifter ifm nyt gulv har bevirket, at regnskabet ikke udviser det overskud, som vi havde håbet. Hvis vi begrænser indkøb resten af året, kan vi måske overholde budgettet, men der skal virkelig strammes op!

4. Gulv i salen. Flot resultat. Gulvet skal slibes og lakeres, når der igen er midler i kasse til det.

5. Fællesspisning 22. september. Opgaver planlagt og fordelt. Menu kan ses på hjemmesiden.

6. Fondsansøgninger. Nye ansøgninger udarbejdes. Der søges midler til varmeanlæg og yderdøre.

7. Pia. Debat om rengøring.

8. Rengøringsplan. Udarbejdes frem til 19. november 2017.

9. Der er afholdt møde med Foreningen for Lindelse Sogn og Omegn vedr. Mortens And arrangement den 27. oktober 2017.

10. Evt. Intet.

11. Næste møde: Tina indkalder.

10-Juli-2017

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 10. juli 2017 i Lindelse Sognegård.
Deltagere: Søren Hansen, Kamma Brylle Tina Nielsen, Ole Sørensen, Hanne Petersen, Pia Andersen, Asger Nielsen, Karina Mikkelsen.

1. Dagsorden godkendt uden anmærkning. Ros til det store stykke arbejde ifm opsætning af troltex pladerne. Også ros til folkene, der har taget sig af udenoms arealerne. Omdeling af flyers ifm fællesspisning har givet nye medlemmer og deltagere til fællesspisning 30/6. Fællesspisning med 98 deltagere var årets medlemsarrangement, derfor tjente vi ikke noget på arrangementet. Vi har modtaget kr. 10.000 til nye stole fra Lolland-Falster og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond. Bekræftelse på igangsættelse af nyt gulv i uge 32 er sendt til A P Møller Fonden.

2. En del færre udlejninger det første halvår, hvilket kan ses på regnskabet. Fyringsoliebeholdningen taget i betragtning ligger overskuddet på samme niveau som sidste år på denne tid, men under det forventede. Vi har holdt igen med udgifterne. Der arbejdes på at ”sælge” stole til medlemmer og andre interesseret, da fondsmidlerne ikke slår til. I første omgang vil foreningen lægge ud for ekstraudgifterne ifm indkøb af stole.

3. 364 medlemmer på nuværende tidspunkt. Mangler Whistklubben, der indbetaler i løbet af efteråret.

4. $18 midler fra kommunen søges i samråd med Frivilligcenteret.

5. Vi begrænser os til at søge til nye døre og vinduer samt til luft til vand varmepumpe.

6. Næste fællesspisninger 22. september 2017. Menu: farseret porrer med kartofler, brun sovs og årstidens grøntsager. Til kaffen/theen serveres der wales boller.

7. Der indkøbes vinkarafler 24 stk samt diverse småartikler til køkkenet, da der igen er forsvundet en del fra køkkenet. Dæksler til lampeudtag i det nye flotte loft indkøbes. Blæser til køl-frys skal installeres.

8. Rengøringsplan. Udarbejdes frem til 10. september 2017.

9. Ros fra 1. gangs lejere fra Nordlangeland. Ikke sidste gang de lejer huset. Tak for det. Pia har været til møde vedr. Landsbyklyngen Langeland om samarbejde på tværs af øen. Vi var den eneste forsamlingshus, der var repræsenteret, så det er desværre ikke aktuelt for vores brance. Mortens And 27. oktober 2017 i nyt samarbejde mellem os (Foreningen Lindelse Sognegård) og Lindelse og omegns Sogneforening.

10. Omdeling af flyers til kommende fællesspisning fordeles. Salen (den store) kan ikke udlejes i uge 32 til 34 pga nyt gulv.

11. Næste møde: 11. september 2017 kl. 19.

02-Maj-2017

Ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2. maj 2017 i Foreningen Lindelse sognegård m.h.p. vedtægtsændring

1. Valg af dirigent/referent: Lars Larsen/Helle Schou-Hansen
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet i Øboen den 10. april 2017.

2. Valg af stemmetællere: Børge Andersen og Torben Hansen

3. Forslag om ændring af § 3, stk. 2 i foreningens vedtægter:
”Overskud ved driften af Lindelse Sognegård skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud samt forbedringer og vedligehold af Lindelse Sognegård.”
Ændring:
”Overskud ved driften af Lindelse Sognegård skal i passende omfang anvendes til almennyttige formål for medlemmer af Lindelse Sognegård.”

Begrundelse for forslaget er, at Sognegården er en virksomhed, og derfor skal beskattes af et eventuelt overskud, som fremkommer ved udlejning, fællesspisninger m.m. SKAT foreslår derfor, at dele af et sådant overskud bruges til medlemsrelaterede aktiviteter.
Foreningen fritages nemlig for beskatning, når et overskud anvendes til ”almennyttige formål”.
Det er op til foreningens bestyrelse at beslutte, hvorledes midlerne skal anvendes til medlemsrelaterede aktiviteter.

Ændringen vedtages.

4. Eventuelt.
Langeland kommune har tilkendegivet, at den er villig til på deres hjemmeside at oprette en generalforsamlingskalender, som øens foreninger kan benytte sig af.

01-Maj-2017

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 1. maj 2017 i Lindelse Sognegård.
Deltagere: Søren Hansen, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Hanne Petersen, Pia Andersen, Asger Nielsen, Karina Mikkelsen.
1. Tina byder velkommen til den nye bestyrelse. Dagsorden godkendt uden anmærkning.

2. Regnskab. Lidt færre udlejninger end sidste år, men en del flere udlejninger af 2 dages varighed.

3. Ekstraordinær Generalforsamling. Der planlægges mht borde, kaffe og forplejning.

4. Fællesspisning 30. juni. Sommer buffet med diverse lækre retter. Ingen fællesspisning i maj pga mange konfirmationer mm.

5. Fondansøgninger. Desværre 4 afslag. Gulvet skal der findes midler til. Arbejdet påbegyndes i sommermånederne.

6. Blomster kummer. Skal flyttes væk fra døren, da de bruges som askebæger og affaldskummer.

7. Rengøringsplan. Udarbejdes frem til 18. juli 2017.

8. Rute til medlemskort gennemgået. Der mangler vinkarafler – pris undersøges af Tina. Rullegardiner til køkkenet ønskes af husets brugere.

9. Evt. Intet.

10. Næste møde: 10. juli 2017 kl. 19.

06-April-2017

Konstituerende bestyrelsesmøde

Konstituerende bestyrelsesmøde den 6. april 2017 i Lindelse Sognegård.
Deltagere: Søren Hansen, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Hanne Petersen, Kamma Brylle, Pia Andersen, Asger Nielsen, Karina Mikkelsen.

1. Tina byder velkommen til den nye bestyrelse. Dagsorden godkendt uden anmærkning.

2. Bestyrelsen konstitueres som følgende: formand: Tina Nielsen, næstformand: Pia Andersen, kasserer: Karina Mikkelsen, bestyrelsesmedlemmer: Ole Sørensen, Søren Hansen, Kamma Brylle og Hanne Petersen, suppleanter: Asger Nielsen og Jannie Bønneløkke


3. Hjemmeside. Ny fane ”Medlem”, så medlemmerne kan følge med i, hvad der foregår i huset mm. Øvrige sider gennemgået og tilrettet.

4. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Dato 2. maj 2017 kl. 17. Punkt: godkendelse af vedtægtsændring.


5. Fællesspisninger i fremtiden. 21/4 – 19/5 – 30/6 – 22/9 – 24/11 – 26/1

6. Fondsansøgninger. 8 ude vedr. diverse vedligeholdelser af huset. Venter svar fra april til november.


7. Mailadresser/rundmail til medlemmer. Nyhedsmail skal fremover mailes til foreningens medlemmer. Flyers udarbejdes til brug ved bl.a. salg af medlemskort.

8. Rengøring af skraldecontainer. Ole har påtaget sig opgaven. Tina undersøger pris på poser til containerne af hygiejnemæssige årsager.


9. Papirvarer – hvilke papirruller hører til toilet hhv. køkken. Husk at stille de rigtige frem til lejerne
.
10. E-boks taget i brug… Infotavle opsættes i baggang. Priser vedr. børn til fællesspisning: 0-4 år er gratis / 5-12 år 50 kr.

11. Evt. Intet.


12. Næste møde: 1. maj 2017 kl. 19.

Generalforsamling 2017

03-April-2017

Referat af generalforsamling 3. april 2017 i Lindelse sognegård.

1. Valg af dirigent/referent: Lars Larsen/Helle Schou-Hansen
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet i Øboen den 7. marts 2017.

2. Valg af stemmetællere: Asger Nielsen og Willy Edvardsen.

3. Bestyrelsens beretning.
Formand Tina Nielsen aflægger beretning, som godkendes af forsamlingen.

4. Godkendelse af revideret regnskab samt budget for kommende år.
Kasserer Karina Mikkelsen gennemgår regnskabet og svarer på spørgsmål. Herefter godkendes regnskabet.
Kassereren gennemgår budgettet, som vedtages af forsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er
Ole Sørensen – som modtager genvalg
Kamma Brylle – som modtager genvalg
Hanne Pedersen – som modtager genvalg
Alle 3 genvælges.
Valg af suppleanter:
Jannie Bønnelykke – som modtager genvalg.
Forslag til suppleant – Asger Nielsen.
Begge kandidater valgt.

6. Indkomne forslag:
a. Bestyrelsen fremsætter forslag om indførelse af kontingent for foreninger, som benytter sig af Lindelse Sognegård. Kontingentet ønskes fastsat til 100 kr. årligt.
Begrundelse for forslaget er, at det af skattetekniske årsager skal være muligt for SKAT at kontrollere, hvilke foreninger, der holder til i Sognegården.
Forslaget vedtages.
b. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af §3, stk. 2 i vedtægterne:
”Overskud ved driften af Lindelse Sognegård skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud samt forbedringer og vedligehold af Lindelse Sognegård.”
Ændring:
”Overskud ved driften af Lindelse Sognegård skal i passende omfang anvendes til almennyttige formål for medlemmer af Lindelse Sognegård.”
Begrundelse for forslaget er, at Sognegården er en virksomhed, og derfor skal beskattes af et eventuelt overskud. SKAT foreslår derfor, at dele af et sådant overskud bruges til medlemsrelaterede aktiviteter.
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generelforsamling m.h.p., vedtagelse af vedtægtsændringen.

7. Eventuelt.
Kassereren oplyser, at foreningen på nuværende tidspunkt har 449 medlemmer

27-Februar-2017

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 27. februar 2017 i Lindelse Sognegård.
Deltagere: Søren Hansen, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Hanne Petersen, Kamma Brylle, Pia Andersen, Karina Mikkelsen.

1. Dagsorden godkendt uden anmærkning.
Formanden. Opslagstavle sat op i entre og er allerede taget i brug af Hjertestarterforeningen (kode til skab). Vores fællesspisninger januar og februar gav begge et lille overskud, og vores nye tradition ”Langelands efterjul” er blevet rost af medlemmerne. Afvikling af arrangementet for medhjælperne blev ligeledes en succes. Vi har pt et udestående med en af foreningerne (forbrug af el), og vi afventer svar fra Kurt Habekost i sagen.

2. Kasserer – konto/Skat. Regnskabet 2016 resulterede i et overskud på knapt kr. 20.000. Budget udarbejdes inden generalforsamlingen. Skat har bedt om specifikationer vedr. medlemslister, oversigt over udlejninger ifm anmodning om fritagelse for selvangivelsespligt. Afventer endelig svar fra Skat herom.

3. Troltex. Pia er tovholder. Der indhentes tilbud på opsættelse fra håndværker, da vi ikke kan finde frivillige


4. Gulv i sal. Afventer afklaring på tilbud vedr. gulv.

5. Tjekliste rengøring / gryder. Liste udarbejdet til brug af både hjælpere og bestyrelsen.

6. Indkøb af papirvarer mm. Tina bestiller til lager inden udlejningssæsonen starter for alvor.

7. Fondsansøgninger. Tina og Pia søger igen i uge 10 til bl.a. isolering, hoveddøre mm.

8. Fællesspisninger. 3. marts – 54 tilmeldt. 21. april – Menu fastsættes: Koteletter i fad med ris og kartofter, samme vegetarret som sidst, lagkage.

9. Generalforsamling. 3. april – dagsorden udarbejdet. Formanden gør bestyrelsen opmærksom på, at det er en arbejdende bestyrelse og beder, dem der er på valg, om at overveje deres kandidatur. Alle 3 ønsker genvalg.

10. Rengøringsplan. Ny plan udarbejdes frem til 1. maj.

11. Foreningen har fået tilbud en ekstra gruekedel (gratis) fra en af vores medlemmer. Søren og Ole aftaler nærmere mht. afhentning.
Karina bestiller pileskilte (toilet, klublokale, parkering, festlokale) hos Lenda Levin.

12. Evt. Intet.

13. Næste møde: 6. april 2017 kl. 19.

Referent Karina Mikkelsen

12-December-2016

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 12. december 2016 i Lindelse Sognegård.
Deltagere: Søren Hansen, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Hanne Petersen, Kamma Brylle, Pia Andersen, Jannie Bønnelykke, Karina Mikkelsen.

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt uden anmærkning.
Formanden. Fonde: Modtaget kr. 100.000 fra A.P. Møller Fonden til nyt gulv i salen. Der er søgt fondsmidler andet steds til resten af gulvet, men vi afventer stadig svar.
Et medlem har gjort os opmærksom på et nytilflyttet håndværkerfirma, der gerne vil komme med tilbud på arbejdsopgaver i Sognegården.
Opslagstavle opsættes bl.a. med info om kode til hjertestarter.
OPSANG – husk at tælle gryder. Der forsvinder stadig gryder mm fra køkkenet efter udlejninger.
Oliefyret skal have årligt service.

2. Kassereren. Stadigt lille overskud – ligger lidt over det budgetterede overskud.
Har fået henvendelse fra Skat vedr. manglende selvangivelse for 2015. Der bliver arbejdet på sagen.

3. Rengøring, spande osv... Der indkøbes ekstra spande mm, så flere kan gøre rent samtidig i hver sit område af Sognegården. Checkliste udarbejdes.

4. Fællesspisning 6. januar 2017. Menu kan ses på hjemmeside. Næste fællesspisning 3. februar 2017 – ny tradition???


5. Troltex plader opsættes 1. kvartal 2017 af frivillig arbejdskraft. Der spørges om hjælp hos venner og bekendte. Kom frisk…

6. Rengøring. Plan udarbejdet frem til marts.

7. Forslag til fællesarrangement for bestyrelsen og frivillige hjælpere vedtages. Afvikles primo 2017.
Forslag til ændring af lejekontrakt godkendes.

8. Evt. Metallister påsættes karme til stolerum for at undgå stødmærker.
Ukendt fremtid for fodbold. Afventer info fra BKS/LIF.

9. Næste møde 27. februar 2017 kl. 19.00 i Sognegården.

Referent Karina Mikkelsen

21-November-2016

Fælles foreningsmøde

Foreningsmøde den 21 november – 2016 kl. 19.00 i Lindelse Sognegård
Formanden byder velkommen
Foreninger som deltog.
Tøsernes mad klub, Pensionist foreningen, Whist klubben,
Lindelse og omegns sogneforening, Torsdags klubben og Husmoderforeningen.

1. Hvad der er sket i sognegården siden sidste møde.
Der er blevet indkøbt troltex plader som skal opsættes i stor sal, indkøbt granit som er lang langs vejen, der er søgt fonder og der er kommet 65.000 kr.
Fra Fiona fond og 100.000 kr. fra AP Møller Fonden.
Buske og træer er beskåret, og der er plantes hosta rund om huset.

2. Tøsernes madklub spurte efter opslag til hjemmesiden om fondansøgninger
” Donation ”

3. Der bliver gennemgået alle klubber/foreningernes aktivitet i huset år 2017
Tina gør opmærksom på at foreningerne, skal flytte for et betalende arrangement. ( evt. udlejning i huset )

4. Foreningerne skal forlade huset som de modtager det.
Gulve skal fejes, skraldespanden tømmes, borde skal aftørres, gulvet vaskes i køkken og anretter værelset har dette været brugt.
Resten kommer der rengøring på.

5. Lindelse og Omegns sogneforening ( Simon Greve ) forslår at alle foreninger som bruger huset gratis, skal betale et årligt kontingent.

6. Der bliver fremlagt budget for drift af køkkenet/huset.
Formand Tina Nielsen vil opfordre foreningerne, der bruger køkkenet til at betale 50 kr. pr gang.

7. Whistklubben betaler medlemskort for alle i deres forening en gang årligt, det forslår formanden at alle foreninger måske kunne fremlægge deres medlemmer da vi alle gerne vil bevare huset.

Tilstede fra Foreningen Lindelse Sognegård
Formand Tina , Næstformand Pia, Hanne, Ole og Søren

31-Oktober-2016

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 31. oktober 2016 i Lindelse Sognegård.
Deltagere: Søren Hansen, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Hanne Petersen, Kamma Brylle, Pia Andersen, Jannie Bønnelykke, Karina Mikkelsen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden anmærkning.
Formanden. Fonde: Modtaget kr. 66.498,75 fra Fionia Fonden til gulvvasker. Har ikke hørt fra andre ansøgninger. Troldtex plader i sal opsættes i løbet af vinteren. Ekstra rengøring af baderum efter sæsonafslutning på fodbold ønskes. Emfang i køkken: tænd knap (lys) virker ikke, skal derfor være ekstra opmærksom på, om den er slukket. Falck har været på besøg og opsat nye brandslukkere med hhv. vand og freon.

2. Kassereren.
Positivt med lille overskud, da der lige er betalt olieregning.

3. Ekstra rengøring af depot-, rengørings- og fyrrum.
Fyrrum tager Pia og Ole sig af -resten venter til efter troldtex plader er sat op.

4. Fællesspisning 18. november 2016.
Menu kan ses på hjemmeside.

5. Fællesmøde med frivillige foreninger
- der sendes invitationer rundt til foreningerne til møde den 21. november kl. 19.
Dagsorden gennemgåes.

6. Gulvvaskemaskine bestilles,
da vi nu har fået fondsmidler nok.

7. Rengøring.
Plan udarbejdet for resten af året.
8. Skilte til p-plads og pile til gavl bestilles til levering primo 2017.
Flueskab foran køkkenvindue pilles ned for vinteren.

9. Evt. Forårsfest.

10. Næste møde 12. december 2016 2016 kl. 19.00 i Sognegården.

Referent Karina Mikkelsen

22-September-2016

01-August-2016

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 22. september 2016 i Lindelse Sognegård.

Deltagere: Søren Hansen, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Hanne Petersen, Kamma Brylle, Pia Andersen Karina Mikkelsen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden anmærkning.

2. Formanden. Fonde:
1 afslag, afventer nyt fra øvrige ansøgninger, der behandles ultimo sep/primo okt. God idé med små sedler om udført ekstra rengøring ved ordinære rengøringer.

3. Kassereren.
Positivt med pænt overskud, men dyre måneder i vente (opvarmning). Har en udlejer, der pt er ”blacklistet” pga manglende betaling.

4. Foreningsfesten.
Generel god fest. 57 deltagende. Giver et lille overskud til hver forening.

5. LIF
baderum og parkering kontra fester. LIF’s brug af baderum: skal strammes op og respektere, hvis der er udlejning i huset. Kontakt tages til LIF.

6. Gaver
ifm ”runde” dage. Varetages af Pia og Tina.

7. Rengøring.
Plan udarbejdet frem til 1. november.

8. Supplering af service
– kontakt tages til genbrugsbutikker.
Foreninger gøres opmærksom på, at de skal huske at stille borde og stole på plads efter brug.
Ny potte til blomst i entre modtaget. Husk at vande blomsterne.
Ifm. Begravelser kan opkrævning af udlejning sendes til boet.
Kappel skifter udstillingsmalerierne i løbet af oktober.
Ved udlejninger skal det præciseres at udlejningsperioden (tidsbegrænsningen) skal respekteres, så Sognegården ikke står med en ekstra regning for brug af el mm.
Foreningsmøde forventes afviklet primo november.

9. Evt. Intet.

10. Næste møde 31. oktober 2016 2016 kl. 19.00 i Sognegården.

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 1. august 2016 i Lindelse Sognegård.
Deltagere: Søren Hansen, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Hanne Petersen, Kamma Brylle, Karina Mikkelsen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden anmærkning.

2. Formanden.
Ros givet til udenomsarealerne. Husk at tjekke at dørene er låst, når vi forlader Sognegården.

3. Foreningsfest med LIF/Lindelse Sognegård.
Vicki Kastrup og Kenneth Hansen fra LIF deltog ved dette punkt. Foreningsfest afvikles 9. september i Sognegården. Indbydelse laves og omdeles til sognes beboer hurtigst muligt.

4. Kassereren.
Positivt med pænt overskud, men dyre måneder i vente (opvarmning).

5. Nøgler.
Nøglesystem ændres, så det bliver lettere for frivillige hjælper at få nøgler til rengøring i hele huset.

6. Fondansøgninger - status.
2 fonde har givet positive tilbagemeldinger, men vi afventer endelig svar. Mangler stadig svar fra en del.

7. Fællesspisning 18. november.
Menu fastsat og invitation under udarbejdelse. Oversigt over fællesspisninger frem til april er sat i ”buret” ved Min Købmand. Arrangement med julebagning i december aflyses på grund af minimal opbakning.

8. Hovedrengøring i køkken og anretter rummet.
Opstart primo august.

9. LIF ønsker brug af tekøkken til porcelæn
– undersøges nærmere.
Plantekummer udendørs – undersøges nærmere.
Plan fodboldkampe efterår sendes til Tina.

10. Rengøring. Plan frem til medio oktober udarbejdet.

11. Næste møde 21. september 2016 2016 kl. 19.00 i Sognegården

07-Juli-2016

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling 7. juli 2016
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Lindelse Sognegård.

1. Valg af dirigent – Christian Faber blev valgt.

2. Valg af referent – Karina Mikkelsen blev valgt.

3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem – Hanne Petersen blev valgt.

4. Valg af 2 suppleanter – 1. suppleant: Jannie Bønnelykke / 2. suppleant: ubesat

5. Evt. Der blev spurgt ind til gulvvaskemaskinen, som var blevet omtalt på den ordinære generalforsamling. Foreningen har fået tilsagn om kr. 15.000 fra kommunen, hvilket desværre ikke rækker langt. Der er søgt fondsmidler, så der kan blive råd til maskinen.

30-Maj-2016

Bestyrelsesmøde den 30. maj 2016 i Lindelse Sognegård.

Deltagere: Søren Hansen, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Pia Andersen, Kamma Brylle, Karina Mikkelsen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden anmærkning.

2. Kasserer / Bank.
Kort orientering om indtægter. Ser positivt ud. Pt. 3 store udlejninger de næste 2 mdr.

3. Bestyrelsen ??
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling ifølge vedtægter, så bestyrelsen kan blive fuldtallig.

4. Fluenet til køkken.
Ole er tovholder.

5. Salg af medlemskort.
Mangler et par veje men har ellers været rundt til alle.

6. Fundraising.
Tina og Pia har lavet hver deres oplæg. Karina laver herudfra endelig oplæg til næste møde.

7. Fællesspisning
1. juli kl. 19. Rykket fra 24. juni pga udlejning. Menu: mørbradgryde, nye kartofler, salat, 2 vegetar retter, jordbærtærter.

8. Gulvvaskemaskine.
Bevilling/tilskud til gulvvaskemaskine på kommunalbestyrelsesmøde 6. juni.

9. Rengøring.
Ny plan udarbejdet.

10. Indkøb til foreningen.
Roe hakke indkøbes.

11. Plader til loftet.
Hjørnegården/Rasmus kontaktes vedr. opsætning af troltex plader i salen.

12. Beplantning
af bede med diverse planter/forårsløg.

13. Evt.
Oplyse bedre om gratis WiFi i Sognegården på lejekontrakt eller opslagstavle.

14. Næste møde 7. juli 2016 kl. 19.00 i Sognegården

27-April-2016

Bestyrelsesmøde den 25. april 2016 i Lindelse Sognegård.

Deltagere: Søren Hansen, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Pia Andersen, Karina Mikkelsen.
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt uden anmærkning.

2. Kasserer / Bank. Blanketter til banken blev udfyldt pga ny kasserer.


3. Optælling i huset efter udlejning. Endnu 2 låg er bortkommet. Der indkøbs nye.

4. Salg af medlemskort. Vi er godt i gang med fornyelse/salget. Er cirka nået halvejs, og de fleste har gentegnet deres medlemskab.


5. Fundraising. Udsættes til næste møde.

6. Fællesspisning. Planlægning af næste fællesspisning den 20. maj er i fuld gang. Flyers er under udarbejdelse og bliver omdelt en af de nærmeste dage.

7. Småreparationer i huset. Lille flagstang – Søren. Mikroovn opsættes i køkkenet – Søren og Ole. Maling eftergås af Ole. Vimpel hejses efter brug af flag.

8. Rengøring. Ny plan lagt frem til 6. juni. 5 frivillige har tilbudt deres hjælp.


9. Indkøb til foreningen. Lysestager indkøbes, så der er til de 11 borde. Strygebræt og –jern indkøbes.

10. Ole / Tina. Godtgørelse for brug af egen telefon til udlejningsansvarlig drøftet. Behandles på næste møde.

11. Hegn/hæk tyndes og klippes. Bord/bænksæt males gråt eller olieres.

12. Evt. Kloak i baderum udtørrer og lugter. Husk jævnligt at ”skylle” kloakken. Evt. samarbejde med LIF ang. loppemarked udskydes til næste år. Der er givet grønt lys til ”foreningsfest” fra LIF. Hjemmeside opdateres med billeder fra renoveringen.

13. Næste møde 30. maj 2016 kl. 19.00 i Sognegården.

17-April-2016

Bestyrelsesmøde den 17. april 2016 i Lindelse Sognegård
Deltagere: Søren Hansen, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Pia Andersen, Susanne Dahl Jensen, Karina Mikkelsen.
1. Stephanie Terndrup har trukket sig som kasserer. Valgt som ny kasserer er:
Karina Søgaard Mikkelsen, Skovvej 2, 5900 Rudkøbing

Næste møde mandag den 25. april 2016 i Lindelse Sognegård.

07-April-2016

Bestyrelsesmøde den 4. april 2016 i Lindelse Sognegård efter ordinær generalforsamling.
Deltagere: Søren Hansen, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Pia Andersen, Therese Didriksen, Peter Kremmer, Kamma Brylle, Karina Mikkelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Tina Nielsen
Næstformand: Pia Andersen
Kasserer: Stephanie Terndrup (ekstern) i samarbejde med Karina Mikkelsen

Næste møde torsdag den 7. april 2016 i Lindelse Sognegård.

Bestyrelsesmøde den 7. april 2016 i Lindelse Sognegård kl. 19.00
Deltagere: Søren Hansen, Tina Nielsen, Ole Sørensen, Pia Andersen, Peter Kremmer, Susanne Dahl Jensen, Karina Mikkelsen

1. Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt uden anmærkning.

2. Valg af sekretær/referent. Karina blev valgt.

3. Nyt fra bestyrelsen.
Therese har trukket sig – Susanne er indkaldt, da hun er 1. suppleant.
Kurt Habekost har præciseret, at der ikke må leveres varer til Sognegården før den dag, at lejer har lejet huset.
Tilskud fra kommunen til gulvvasker vil blive behandlet på næste kommunalbestyrelsesmøde. Øvrige ekstra tilskud gives herefter ikke det næste år.

4. Præsentationsrunde. Kort medlemspræsentationsrunde af stærke og svage sider.

5. Ungdomsfester. Udlejning genindføres. Fremover skal der betales et depositum på kr. 2000,- udover lejen ved udlejning til ungdomsfester.
Lysdæmper ”gemmes” væk, så det ikke er så synlig, da den er dyr at få repareret.
Hjemmeside ændres af Tina.

6. Fremtidige arrangementer i Sognegården. Fællesspisninger fortsætter dog slettes den 23. september, da der arbejdes på en foreningsfest i starten af september. Øvrige forslag til arrangementer bl.a. revy, loppemarked med LIF arbejdes der videre på.

7. Salg af medlemskort. Liste sendes til bestyrelsen, så vi kan komme i gang med salget.

8. Opdatering af medlemsliste/ny liste. Den bliver udarbejdet af Karina.

9. Hjemmeside. Tina fortsætter som webmaster.

10. Fundraising. Der skal udarbejdes et oplæg, der skal kunne ”sælge” Sognegården, når der søges midler via fundraising. Pia og Susanne laver oplæg til næste møde.

11. Rengøring. April fordelt – maj udsættes til næste møde. Olie aflæsning varetages fremover af Søren.

12. Græsslåning, affald, udenoms arealer samt reparationer inden døre. Ole og Søren holder styr på disse områder.

13. Brug af køkkenet. Forslag om betaling af brug af køkkenets faciliteter af foreninger udsættes til fælles foreningsmøde.
Forslag om betaling for fri brug af viskestykker, karklude mm drøftes igen ved senere lejlighed.

14. Evt. Næste møde 25. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården.
LIF ønsker brug af musikværelse den 5. maj, men det er lejet ud.
Udgifter til papir, blækpatroner mv. til brug i foreningsregi købes fremover på foreningens regning.

04-April-2016

Generalforsamling den 4 april - 2016

Referat af generalforsamling i foreningen Lindelse Sognegård 4. april 2016.

1. Velkomst ved formand Eva Terndrup, som udtrykte glæde over det store fremmøde.

2. Valg af dirigent og referent:
Kurt Habekost blev valgt til dirigent og Helle Schou-Hansen som referent.

3. Godkendelse af dagsorden:
Da generalforsamlingsdagsordenen er fastsat i foreningens vedtægter, er en godkendelse ikke nødvendig.

4. Valg af stemmetællere:
Troels Brøgger
Birger Hansen
Knud Erik Tukjær

5. Bestyrelsens beretning:
Spørgsmål/diskussion vedr. rigtigheden af det nuværende antal medlemmer i bestyrelsen.
Spørgsmål/diskussion vedr. afholdelse af ungdomsfester i Sognegården.
Beretningen blev herefter godkendt ved håndsoprækning.

6. Godkendelse af regnskabet 2015.
Regnskabet blev gennemgået af kassereren.
Efter afklarende spørgsmål og svar blev regnskabet godkendt.
Forsamlingen foreslog den kommende bestyrelse, at det godkendte regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside før generalforsamlingen.
Ligeledes blev det foreslået, at antallet af udlejninger anføres på regnskabet i forbindelse med punktet lejeindtægt.
Budget 2017 blev fremlagt og godkendt.

7. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 50 kr. årligt pr. person.
Forslag: kontingentforhøjelse til 100 kr. årligt pr. person.
Bestyrelsens forslag vedtages ved håndsoprækning.

8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Følgende blev valgt for 2 år: Følgende blev valgt for 1 år:
Tina Nielsen (75 st.) Peter Kremmer (55 st.)
Karina Mikkelsen (71 st.) Ole Sørensen (53 st.)
Pia Andersen (68 st.)
Søren Hansen (63 st.)

Følgende blev valgt som suppleanter:
Susanne Dahl Jensen (40 st.)
Kamma Brylle (27 st.)

P.gr.a. stemmelighed med Kamma Brylle valgte Ole Schiøtt at trække sig.

Kenneth Stæhr (20 st.) opnåede ikke valg

9. Valg af revisor.
Punktet udgår, da revision foretages af Langeland kommunes revision.

10. Indkomne forslag.
Dirigenten valgte ikke at medtage det indkomne forslag, idet forslaget ikke var udsendt til medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen, og derfor ikke kunne behandles.
Dirigenten foreslog den kommende bestyrelse, at fremover offentliggøres dagsorden og evt. indkomne forslag på foreningens hjemmeside før generalforsamlingen.

11. Evt.
Diskussion om foreningens vedtægter. Da der åbenbart cirkulerer flere udgaver af disse, bedes bestyrelsen sikre, at det er de vedtagne vedtægter, der fremgår af hjemmesiden.

Fra forsamlingen kom en opfordring til den kommende bestyrelse om at tage kontakt til Lindelse sogneforening om en evt. fusion på de områder, hvor der er fælles berøringsflader.
Sogneforeningens formand afviste, at der kunne blive tale om en total sammenlægning, da det er Sogneforeningens formål at give medlemmerne gode oplevelser og ikke at drive forsamlingshus.


Referatet er godkendt af dirigenten 6. april 2016.

13-Marts-2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 13 Marts 2016
Fremmødt var Therese, Stephanie, Tina, Robin og Eva.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Behandling af LIF’s læserbrev i Øboen.
Bestyrelsen besluttede, at man ikke vil kommentere brevet.
3. Medlemskort.
Salg af medlemskort er startet.
4. Generalforsamling.
Planlægning, Tina bager kage og laver kaffe, Therese kommer og
Hjælper.
5. Fastsættelse og planlægning af hovedrengøring søndag d 28/3.
6. Blomsterkummer.
Der bliver indkøbt blomsterkummer til forsiden af huset og til
Indkørslen.
9. Lyd i salen
Hjørnegårdens tømmer har givet et godt tilbud på 10 rækker troldtekt
plader for at forbedre akustikken i den store sal.
Bestyrelsen vedtog at det var en rigtig god ide, de bliver leveret
Engang sidst i maj.
8. Fællesspisning.
Fredag den 1 april, Tina Laver flyers.
Tina, Maria og Therese laver mad og dækker bord.
Resten af bestyrelsen støder til efter job.

Sekretær/Referent Tina Nielsen
Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden

03-Februar-2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 3 februar 2016
Til stede var Therese, Robin, Stephanie , Eva og Tina

1. Godkendelse af dagsorden
2. Evaluering af fællesspisning d 22/1.
Bestyrelsen er enige om, at fællesspisningen er en succes.
76 tilfredse deltagere. Efter anmodning fra medlemmerne
Vil vi arbejde på at afholdefællesspisning en gang om måneden.
Overskuddet ligger på små 2000 kr. hver gang.
3. Forårsfesten i Sognegården.
Tina og Stephanie har udarbejdet flyers. Annonce i Øboen.
Flyers bliver trykt i Frivilligcentret. Billetpris kr 299.
Drikkevarer købes i Sognegården.
Min antal for gennemførelse af festen vil være 80.
4. Rengøringsplan.
Eva har udarbejdet plan for tiden frem til generalforsamlingen.
5. Info om Sognegården.
Stephanie har foreslået, at der laves en folder med priser for udlejning
Plus info om borde, inventar, lysestager mm. Bestyrelsen laver den
Selv. Trykkes i Frivilligcentret. Folderen skal lægges frem i div
Butikker og lign.
6. Nyttejob.
Vi arbejder videre med dette, da vi mangler hænder, især til den
Omfattende rengøring.
7 . Julebal.
Der er nu ved at være styr på div rep/hærværk efter LIF’s julebal
2015. Regning vil blive sendt til LIF.
Sekretær/Referent Tina Nielsen
Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden

08-Oktober-2015

Bestyrelsesmøde den5 oktober – 2015 ved Tina Nielsen
Fremmødt var Therese , Robin , Stephanie , Eva og Tina
Sekretær : Tina Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden
Formanden byder velkommen, og dagsordenen blev godkendt uden anmærkninger.

2. Status efter underskriftsindsamlingen
Da der ikke var underskrifter nok til en ekstraordinær generalforsamling i flg vedtægterne bliver bestyrelsen siddende til den ordinære generalforsamling i april 2016.

3. Fremtidige arrangementer
Der er planlagt fællesspisninger og datoen er fastlagt lige så med menu.
Stephanie undersøger om vi kan få afholdt en konfekt aften.
Så skal der bages julesmåkager den 6 december, hvor du kan komme og være med.

4. Budget/ regnskab
Stephanie har valgt at lægge vore regnskab ind i et økonomi system, så det bliver mere overskueligt , så det får hun styr på.

5. Info møde med foreningens medlemmer
Mødet er sat til den 27 oktober – 2015 i Lindelse Sognegård klokken 19.00
Der bliver serveret kaffe/the og hjemmebagt

6. Fællesmøde med de foreninger , der bruger huset
Det bliver afholdt den 2 november kl 19.00 i Lindelse Sognegård
Der bliver serveret kaffe/the og hjemmebagt

7. Rengøringsplan
Rengøringen er fordelt mellem bestyrelsen, et par mdr. frem
Der er en del at se til da huset er lejet ud næsten hver weekend plus rengøringen efter de faste brugere af huset.
Eva renskriver en rengørings plan og sender rundt.

8. Fællesspisning den 20 november - 2015
Der bliver der serveret stegt og paneret flæsk med kartofler, persillesovs og
Hjemmesyltede rødbeder.
Der bliver også 2 lækre vegetarretter , så vi til gode ser alle
Hjemmelavet is, og forsmag på julens kagebord.

6 December – 2015 kl. 14.00
Bag småkager til julen sammen med os og tag med hjem.
Der bliver serveret gløgg og hjemmelavede æbleskiver.

Efter følgende fællesspisninger er planlagt: klokken 18.30
22 Januar – 2016
Menu: Gule ærter med hvad dertil hører og 2 lækre vegetarretter
1 April – 2016
Menu: Christian den 4’s livret og 2 lækre vegetarretter
20 Maj – 2016
Menu: Vildt aften med hvad dertil hører og 2 lækre vegetarretter
24 Juni – 2016
Sommerhygge med helstegt pattegris og lækkert tilbehør og 2 lækre vegetarretter
23 September – 2016
Gammeldags kyllingesteg med tilbehør og hjemmelavet agurkesalat
2 lækre vegetarretter
18 November – 2016
Gammeldags oksesteg med tilbehør og 2 lækre vegetarretter
10 december – 2016
Bages der småkager til at tage med hjem, kom og få en hyggelig eftermiddag sammen med os.
Der bliver serveret gløgg og hjemmelavede æbleskiver
Der kan komme andre ting løbende såsom foredrag og lignende, det arbejdes der på.

9. Fundraising
Eva og Tina laver ansøgninger og får sendt.
Bla til en ny gulvvaskemaskine, og andre forbedringer til varme og el i huset.

10. Hjemmesiden
Den bliver opdateret, med nye billeder og rettet lidt til, det får Eva og Tina styr på


7 Oktober – 2015
Sekretær/Referent Tina Nielsen
Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden

20-August-2015

Bestyrelsesmøde den 20 august – 2015
Fremmødt var Eva Terndrup, Stephanie Terndrup, Robin Nielsen, Therese Didriksen og Tina Nielsen.
Sekretær: Tina Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden
Formanden byder velkommen og dagsordenen blev godkendt af alle.

2. Ny Kasserer
Da vores kasserer Knud Erik Tukjær, har valgt at trække sig, er Stephanie Terndrup blevet valgt som kasserer for Foreningen Lindelse Sognegård
fra dags dato.

3. Opdatering af regnskabet
Der bliver fulgt op på regninger som ikke er betalt , og der skal indsættes penge for medlems kontingent i banken, det får Stephanie Terndrup styr på.

4. Medlemsliste
Vores medlemsliste for foreningen er blevet rettet til så de fleste af vores medlemmer igen får mail fra Lindelse Sognegård, men det kræver en del mere arbejde før den er helt i orden, det bliver det fulgt op på af Eva Terndrup, og hvem der eller kommer og giver et nap med.

5. Udenoms området ved Sognegården
Der er et af vore medlemmer i Foreningen Lindelse Sognegård
som står for det.
Erik Henriksen Vindebyvej 25 og affaldet har han også styr på.

6. Fællesspisning den 4 september
Der afholdes fællesspisning i Sognegården på dato hvis der er minimum 50 tilmeldte eller flere.
Menu. Karbonader med årstidens grønt
Og 2 vegetarretter så der er tænkt på alle.

20 august – 2015
Sekretær Tina Nielsen
Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

27-Maj-2015

Bestyrelsesmøde den 26 maj – 2015 i Lindelse Sognegård kl. 19.00
Mødedeltagere: Eva Terndrup , Knud Erik Tukjær, Lili Hansen , Søren Hansen,
Robin Nielsen, Therese Didriksen, Tina Nielsen
Suppleanter: Ole Sørensen, Stephanie Terndrup

1. Godkendelse af referat fra den 22 april.
Det blev godkendt uden anmærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden
Formanden Eva Terndrup byder velkommen og dagsorden godkendes.

3. Møde på kommunen
Foreningen Lindelse Sogne gård skal til møde på Langeland kommune om fremtidig samarbejde med LIF

4. Budget 2016
Der skal findes ud af hvor der kan hentes besparelser hjem, på vand varme og el. – det får Robin Nielsen, Knud Erik Tukjær og Lili Hansen tjek på til næste møde.

5. Rengøring
Der blev fordelt rengøring mellem bestyrelsen for juni og juli, da vi selv rengør huset.

6. Papir, hygiejneartikler osv.
Tina Nielsen har fået en god aftale i hus med rengøringsfirmaet Vestergaard, så nu kommer der helt nye dispensere og automater til papir og sæbe i helet huset.

7. Status på salg af medlemskort
Der er solgt ca. 350 nye medlemskort, så man må sige det er flot.
Der bliver fulgt op på de sidste hustande hvor vi ikke har været endnu inden den 1 juni – 2015

8. Mobile-pay
Det arbejder vi på at få op at køre

9. Syng- sammen aften den 1 juni klokken 18.00
Bestyrelsen møder op i Lindelse Sognegård dem der kan.
Tina Bager boller og kage og køber ind ved den lokale købmand.


10. Skilt til flagstang
LEF har givet Lindelse Sognegård flagstang og flag.
Murerne Elnegaard har støbt, lagt sten og sørget for opsætningen
Derfor er der vedtaget der skal sættes en lille skilt på flagstangen som en
En stor tak, og det får Eva Terndrup styr på.

11. Diskotek
Første diskotek finder sted i Lindelse Sognegård den 14 august.
Eva Terndrup og Therese Didriksen sørge for at indhente tilbud osv
Fremlægges på næste møde.

12. Oktober fest
Stephanie Terndrup undersøger priser, og fest artikler til dette arrangement, kommer med en tilbage melding til næste møde.
Oktoberfesten er fastsat til 3 oktober – 2015

13. Fællesspisning
Der blev vedtaget at der skal være fællesspisning I Foreningen Lindelse Sognegård den 26 juni klokken 18.30
Fællesspisning igen den 4 december klokken 18.30 ( Julefrokost )
Tina Nielsen finder en musiker til julefrokosten
Dette projekt er Eva Terndrup tovholder på.
Der blev også snakket om at der skulle en madklub op at køre hvor der kan deltage 10 – 12 pr hold.
Der bliver lagt en føler ud og ser om, der er opbakning til dette arrangement , hvis ja, bliver det sat i værk af Eva Terndrup og Tina Nielsen

14. Rengøringsrum
Oprydning i rummet der bliver sat beslag op på væggen til at ophænge diverse mopper, koste osv.
En stang til flaget og en ekstra hylde til rengøringsartikler .
Det får Robin Nielsen og Tina Nielsen styr på.

15. Foreningen Lindelse Sognegård indkøber sine egne duge
Til brug i foreningen.
Det får Eva Terndrup styr på

26 maj – 2015
Sekretær / Referent Tina Nielsen

08-April-2015

19-Marts-2015

Bestyrelsesmøde 12. marts 2015
Afholdt hos formand Eva Terndrup.
Til stede: Ole Sørensen, Tina Nielsen, Therese Didriksen, Hanne Aagaard, Søren Hansen, Ole Schiøtt og Eva Terndrup.
1. Generalforsamlingen er fastsat til onsdag d 8. april 2015 kl. 19.30 i Lindelse Sognegård. Eva sørger for annonce i Øboen tirsdag d 17. marts.
2. Indvielsesfesten bliver aflyst, da der er for få tilmeldinger.
Minimum er fastsat til 70, og det er der langt fra.
3. Rengøringen bliver drøftet.
6. Det besluttes, at Ole Sørensen har ansvaret for tømning af
containerne.
8. Bestyrelsen beder foreningerne, der bruger huset, om at
opfordre deres medlemmer til at melde sig ind i Sognegårdens
forening.
10. Næste bestyrelsesmøde : 31. marts kl. 19.00 hos Søren H.

Referat fra generalforsamlingen for Foreningen Lindelse Sognegård.
Afholdt i Lindelse Sognegård 8 april - 2015
Formand Eva Terndrup bød velkommen.
42 var mødt op.

1. Valg af dirigent, Lars Johansen

2. Valg af stemmetæller, Maria Lantz og Gitte Prytz

3. Bestyrelsens beretning ved formand Eva Terndrup
Information om det arbejde, der gik forud for overtagelsen og selve renoveringen af huset.
Formanden takkede bestyrelsen og alle de frivillige, uden hvem istandsættelsen ikke var muligt. Der lød også en opfordring til foreningens medlemmer til at komme med forslag til arrangementer, der kan generere penge i kassen. Selv om udlejningen går forrygende, skal der tjenes penge til den daglige drift. Formanden opfordrede den yngre del af medlemmerne til at stille op til valg af bestyrelsesmedlemmer, så man kan få nue og ynger kræfter/ideer med.

4. Regnskabet for 2014 blev fremlagt og gennemgået af kasserer Tina Nielsen.
Da kommunens revisionsfirma endnu ikke havde returneret det reviderede regnskab, blev det godkendt på dispensation ( regnskabet er efter generalforsamlingen blevet revideret og godkendt uden anmærkninger fra RWC). Budgette for 2015 blev gennemgået og godkendt. der var spørgsmål fra salen om forbrug og forbrugsafgifter. Forbruget er ikke fastsat efter sidste år, bestyrelsen er i tæt dialog med Kædeby Maskinforretning ( Olie ) og LEF, efter et halv års frobrug kan man fastsætte et nogenlunde forbrug og et mere passende a conto bidrag. Der kom forslag fra salen til energibesparelser.

5. Kontingentet bliv fastsat til kr. 50. Enkelte medlemmer ønskede at forhøje beløbet, men bestyrelsen vil gerne bibeholde det lave medlemskontingent, da man ellers er bange for at miste medlemmer, eller at være årsag til at andre lokale foreninger vil miste medlemmer.
Der er mange foreninger i lokalområdet, og den lokale befolkning er meget loyal til at støtte op om foreningslivet, derfor vælger man det lave beløb.

6.Valg til bestyrelsen
Knud Erik Tukjær 37 stemmer
Therese Didriksen 32 stemmer
Lili Hansen 31 stemmer
Robin Nielsen 29 stemmer

Valgt som suppl.
Ole Sørensen 28 stemmer
Stephanie Terndrup 21 stemmer

7. Ingen indkommen forslag

8. Evt.

Bestyrelsesmøde

09-Februar-2015

Første Bestyrelsesmøde.
Mandag d 9/2 kl 19 i Lindelse Sognegård.

Deltager: Søren, Tina, Ole, Hanne, Ole S, Eva. Therese.
Dagsorden:


1. Åbent hus arrangement lørdag. d 14/2.
Der serveres Kaffe/ te og Kage og saftevand til børn.
Bestyrelsen møde kl.10 i sognegården. Formanden byder velkommen. Tina og Ole fortæller om renovering af sognegården.
Medlemskort sælges til åbenhus. Medlemskort 2015 gælder til næste kommende generalforsamling i april mdr.
2. Budget.
Kasse beholdningen er d.d på 27.056 kr.


3. Større tilskud fra kommunen. Tilskuddet er sat for lavt, så det skal genforhandles, så hurtigt som muligt, Eva og Tina kontakter kommunen.


4. Samuel ønsker at trække sig. Samuel trækker sig fra d.d Ole Sch træder til fra d.d.

5. Sekretærfunktion. Hanne skriver referat, når Hanne ikke kan er det Therese der skriver referat. Vi tager en beslutning på det næste bestyrelsesmøde, hvem der, kan stå for sekretærfunktionen og hvad indebærer opgaven.


6. Generalforsamling er fastsat til 8/4-15. kl. 19.00. Der annonceres i øboen den17/3-15.


7. Arrangementer: Indvielsesfest 21/3- 2015 i Lindelse sognegård. Spisning og dans. Ideer til arrangementer f.eks. Banko. Fællesspisning. Bestyrelsen arbejder på at komme med nye ideer til andre tiltag i Lindelse sognegård.